کلیدواژه‌ها = سبک‌ های مدیریت تعارض و ویژگی‌ های شخصیتی
مطالعه پیشایندها و پیامدهای بی‌ادبی در محل‌کار

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 71-88

10.48308/jcoc.2021.100601

احمد عالی؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ طیبه امیرخانی