نویسنده = �������������� �������������� �������� ������
نقش میانجیگرانه تعارض‌کار- خانواده و وفاداری سازمانی در رابطه معنویت کار و سرمایه روانشناختی با دلبستگی‌کاری

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 9-36

10.48308/jcoc.2022.103042

مریم رستمی؛ ناهید ثامتی؛ حامد رضا میرزاده نوقابی؛ رقیه امینی آقبلاغی