نویسنده = ���������������� ��������������
ارائه الگوی مدیریت توانمندسازی برای مدیران مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 12، شماره 45، بهمن 1399، صفحه 155-176

10.52547/jcoc.12.4.155

زهرا اربابیان؛ عباس خورشیدی؛ محمدرضا شهریاری؛ مانی شریفی