نویسنده = ������������������ ��������
ارائه الگوی مدیریت توانمندسازی برای مدیران مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 12، شماره 45، بهمن 1399، صفحه 155-176

10.52547/jcoc.12.4.155

زهرا اربابیان؛ عباس خورشیدی؛ محمدرضا شهریاری؛ مانی شریفی


تأثیر مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی

دوره 12، شماره 42، فروردین 1399، صفحه 139-160

10.52547/jcoc.12.1.139

علی دولتشاه؛ مسعود قربان حسینی؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده