نویسنده = ������������ ���������� ��������
طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای شادکامی در کار

دوره 12، شماره 42، فروردین 1399، صفحه 9-30

10.52547/jcoc.12.1.9

نسرین ارشدی؛ امیر فردوسی زاده؛ عبدالکاظم نیسی