نویسنده = شهریار کاردان
رابطه خودکارآمدی و تاب‌آوری با اثربخشی مدیران دوره‌ی متوسطه

دوره 8، شماره 27، تیر 1395، صفحه 124-138

شهریار کاردان؛ خدامراد مومنی؛ رقیه نوری پورلیاولی؛ محمد جعفر مهدیان؛ مصطفی علیخانی