نویسنده = لطیفی جلیسه، سلیمه
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر دلبستگی شغلی کارکنان با رویکرد فراتحلیل

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 117-146

حسن رنگریز؛ عاطفه سجاد؛ سلیمه لطیفی جلیسه