نویسنده = ������������ ���������� ��������������
پیش بینی رفتارهای انحرافی معطوف به سازمان و همکاران براساس منبع کنترل و ادراک استرس شغلی

دوره 10، شماره 35، تیر 1397، صفحه 97-112

سوگند قاسم زاده؛ منیره السادات حسینی؛ آرزو والی نژاد