نویسنده = ���������� �������������� ������������
طراحی و ارائه مدلی برای رهبری اصیل در سازمان امور مالیاتی کشور

دوره 3، شماره 2، مرداد 1387

یادگار محمدی ارمندی؛ علیرضا شیروانی؛ ایرج سلطانی