نویسنده = محمدی ارمندی، یادگار
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ارائه مدلی برای رهبری اصیل در سازمان امور مالیاتی کشور

دوره 3، شماره 2، تابستان 1387

یادگار محمدی ارمندی؛ علیرضا شیروانی؛ ایرج سلطانی