نویسنده = ﻋﺎﺑـــﺪی، ﻣﺤﻤﺪرﺿـــﺎ
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شرکت در نشستهای شغلی رشد- محور بر رضایت شغلی و سرزندگی کارکنان

دوره 5، شماره 8، زمستان 1390

رﺿـــﻮان ﺳـــﻌﺎدت؛ ﻣﺤﻤﺪرﺿـــﺎ ﻋﺎﺑـــﺪی