دوره

14
شماره‌

49
تعداد مقالات

311
تعداد نویسندگان

684
تعداد مشاهده مقاله
902,164
تعداد مقالات ارسال شده
787
تعداد مقالات رد شده

551
درصد عدم پذیرش

43
تعداد مقالات پذیرفته شده

317
درصد پذیرش

36

 

 

عضویت در شبکه های اجتماعی:

http://Researchbib.com/view/issn/2645_3320

https://www.linkedin.com/school/shahid-beheshti-university/mycompany/

www.academia.edu

https://scholar.google.com/scholar?start=50&q=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87+%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C+%D9%88+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+&hl=fa&as_sdt=0,5

/https://civilica.com/l/20797

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند. 

 

 

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

 

 اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی 

 

این مجوز امکان انتشار ، ترکیب مجدد ، تغییر جزئی و آثار اشتقاقی اثر شما را فقط برای مقاصد غیرتجاری می دهد. هرچند کارهای جدید آنها باید به اثر شما اشاره کند و غیرتجاری باشد اما نباید به کارهای مشتقشان تحت ضوابط یکسان مجوز بدهند.

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، تحت قانون بین المللی کپی رایت " ( Creative Commons Attribution License (CC BY" می‌باشد.

داشتن شناساگر ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی است. از اینجا (https://orcid.org/register) می توانید ثبت نام کنید.

شماره جاری: دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 9-190 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط