تعداد مقالات: 246
151. بررسی سودمندی هوش‌هیجانی در سازه­آرایی مسیر تحصیلی-شغلی دانش آموزان اول دبیرستان

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 96-123

محمدرضا عابدی؛ مهدی اکبرزاده؛ عبد الله شفیع آبادی؛ پریسا نیلفروشان؛ ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه


152. پیش بینی رفتارهای انحرافی معطوف به سازمان و همکاران براساس منبع کنترل و ادراک استرس شغلی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 97-112

سوگند قاسم زاده؛ منیره السادات حسینی؛ آرزو والی نژاد


153. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن راﻫﺒﺮدﻫﺎی روﻳﺎروﻳﻲ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ

دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 104-125

نفیسه احمدی؛ علی دلاور؛ عبدالله شفیع آبادی


158. عوامل والدینی موثر بر رشد شغلی: یک مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 113-136

زینب گل پیچ؛ علی محمد نظری؛ عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ عبدالرحیم کسایی اصفهانی


160. امید به انتخاب شغل: بررسی نقش اهمال کاری تحصیلی و انگیزش تحصیلی

دوره 11، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 115-136

10.29252/jcoc.11.3.115

سهراب عبدی زرین؛ سعیده شریفیانا؛ مهدی اکبرزاده


161. عوامل موثر بر دلبستگی شغلی کارکنان با رویکرد فراتحلیل

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 117-146

حسن رنگریز؛ عاطفه سجاد؛ سلیمه لطیفی جلیسه


165. رابطه موانع سازمانی با انگیزش شغلی خود تعیین کنندگی کارکنان یک شرکت صنعتی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 133-146

نوری کعب عمیر؛ نگار جهاندیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


166. بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان اداره بهزیستی شهریار

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 135-158

10.29252/jcoc.11.4.135

داود فهیم؛ طهمورث آقاجانی؛ نصراله انصاری‌نژاد


170. رابطه بین سلامت روان و هوش هیجانی کارکنان بانک مسکن

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389

علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ شهران مرادی


171. رابطه تعهد سازمانی با نظام ارزشی کارکنان

دوره 5، شماره 7، پاییز 1390

ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺳﺎدات ﻛﺎﻇﻤﻲ؛ حمیدرضا ﻋﺮﻳﻀﻲ


172. رابطه شیوههای فرزندپروی با سبکهای هویت-یابی و گرایش به مشاغل در نوجوانان

دوره 5، شماره 8، زمستان 1390

ﺗﻘﻲ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﻴﻢ؛ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﻴﺪری؛ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮش ﻛﻨﺶ


173. پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن براساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی

دوره 5، شماره 9، بهار 1390

ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺣـﺴﻴﻨﻴﺎن؛ ﺳـﻮﮔﻨﺪ ﻗﺎﺳـﻢزاده؛ ﻣﺎﻧـﺪاﻧﺎ ﻧﻴﻜﻨﺎم