تعداد مقالات: 246
201. تدوین مدل اندازه‌گیری استانداردهای خرد و کلان توسعه حرفه‌ای دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 151-172

10.29252/jcoc.12.2.151

وحیده کاشی نهنجی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ نصراله عرفانی


202. نقش تعدیلگری سرسختی روان شناختی بین استرس شغلی و رضایت شغلی

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 161-178

10.29252/jcoc.12.1.161

پریسا رحمتی؛ عباس عبداللهی


203. شناسایی و ارزیابی پیش‌آیندها و پیامدهای خودکارآمدی مدیران با نقش رهبری همنوا در سازمان‌های دانش‌بنیان

دوره 12، شماره 44، پاییز 1399، صفحه 161-186

10.29252/jcoc.12.3.161

سعید عابسی؛ محمدتقی قندهاری؛ حسن الوداری؛ محمدجواد حضوری


205. پیش بینی اثربخشی مدیران مدارس بر اساس الگوی شایستگی کامرون و کوئین

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394

سمیه دهمرده؛ ناصر ناستی زایی


206. بررسی نقش واسطه‌ای الزامات شغلی و فرسودگی عاطفی در رفتار غیرشهروندی میان مشتری و کارمند

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394

حمید عبودی؛ سید محسن علّامه؛ فرشته کاظمیان


207. آیا مولفه های سلامت روانشناختی محیط کار پیش بینی کننده ابعاد بیگانگی شغلی هستند؟

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 153-179

علی مهداد؛ ایران مهدیزادگان؛ مریم سوسن آبادی


209. ارائه مدل بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی( مورد مطالعه: شهرداری تهران)

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 179-198

10.29252/jcoc.12.1.179

محمد نقی ایمانی؛ سکینه رضائی سیروس؛ اصغر شریفی


211. طراحی مدل تقویت ماندگاری سازمانی کارکنان دانش‏پایه: با استفاده از فن دلفی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394

مهدی رشیدی؛ رضا رسولی؛ علیرضا موغلی


213. فراتحلیلی بر شناسایی موانع ارتقاء زنان به سطوح مدیریت در سازمانهای دولتی ایران

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 199-224

10.29252/jcoc.12.1.199

پخشان ملایی؛ سید مهدی الوانی؛ شمس السادات زاهدی؛ علیرضا علی نژاد


214. مدل یابی روابط رهبری اخلاقی با مسؤولیت پذیری و پاسخگویی با تاکید بر جو اخلاقی

دوره 12، شماره 44، پاییز 1399، صفحه 209-220

10.29252/jcoc.12.3.209

محمد حسنی؛ مهدی نجاری؛ حسن روشنی علی بنه سی


215. طراحی مدل جبران خدمات راهبردی شاغلین شرکت برق منطقه‌ای یزد

دوره 12، شماره 45، زمستان 1399، صفحه 9-30

10.29252/jcoc.12.4.9

سمانه کارگریان؛ علی شائمی برزکی؛ هادی تیموری


216. شناسایی و تبیین رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر در جهت بهبود قابلیت استخدام پذیری متقاضیان کار با استفاده از روش دلفی فازی

دوره 12، شماره 45، زمستان 1399، صفحه 31-52

10.29252/jcoc.12.4.31

سید نجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند؛ علی شریعت نژاد؛ سیده نسیم موسوی


217. مطالعه کیفی ابعاد و عوامل موثر بر شکل گیری طفره روی معلمان

دوره 12، شماره 45، زمستان 1399، صفحه 53-70

10.29252/jcoc.12.4.53

سهیلا مختاری؛ حسن رضا زین آبادی


222. ارائه الگوی مدیریت توانمندسازی برای مدیران مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 12، شماره 45، زمستان 1399، صفحه 155-176

10.29252/jcoc.12.4.155

زهرا اربابیان؛ عباس خورشیدی؛ محمدرضا شهریاری؛ مانی شریفی


223. شناسایی و تبیین راه‌حل‌های ارتقای فرایند مربیگری سازمانی

دوره 12، شماره 45، زمستان 1399، صفحه 177-200

10.29252/jcoc.12.4.177

زهره چناری؛ مرتضی رضایی زاده؛ قنبر محمدی الیاسی؛ بهار بندعلی


224. شناسایی عوامل موثر بر رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش استان‌های شمال کشور

دوره 12، شماره 45، زمستان 1399، صفحه 201-222

10.29252/jcoc.12.4.201

پرویز پقه؛ سامره شجاعی؛ محمود رضا مستقیمی؛ فریدون آزما


225. اثربخشی مشاوره مسیر شغلی بر چالش های اشتغال زنان و کیفیت زندگی کاری آنان در صنعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

محمد رضا عابدی؛ سارا محمدی؛ پریسا نیلفروشان؛ حمیدرضا عریضی