دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، زمستان 1395 
7. بررسی عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کتابداران

صفحه 145-163

حاجیه نظیری استانه؛ نصرت ریاحی نیا؛ ّبیژن عبدالهی