مقایسه‌ی تأثیر دو شیوه ی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر نظریات مدرن و فرامدرن بر راهبردهای تنظیم هیجان معلمان: ارزشیابی مجددشناختی و فرونشانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیدههدف این پژوهش، بررسی و مقایسه‌ی تأثیر دو شیوه­­ی مشاوره‌ی مسیر شغلی مبتنی بر نظریه های مدرن و فرامدرن بر ارزشیابی مجدد و فرونشانی به عنوان راهبردهای تنظیم هیجان در معلمان مشغول به خدمت در شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ بود. روش پژوهش از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. ۳۰ معلم بهشیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه مشاوره‌ی مسیر شغلی مدرن،  مشاوره‌ی مسیر شغلی فرامدرن و گروه گواه قرار گرفتند (هر گروه ۱۰ نفر).  داده­ها با استفاده از پرسشنامه­ی تنظیم هیجان گراس و جان(۲۰۰۳) گردآوری شد وبا استفاده از نرم افزارSPSS و تحلیل کواریانسو آزمون تعقیبی LSD تحلیل شد. معلمان گروه های آزمایش به صورت هفتگی در هفت جلسه مشاوره  شغلی مدرن و مشاوره  شغلی فرامدرن شرکت کردند.نتایج پژوهش نشان داد که هم مشاوره‌ی مسیر شغلی فرامدرن و هم مشاوره‌ی مسیر شغلی مدرن بر ارزشیابی مجدد (۰۰۱/۰ p <) و فرونشانی (۰۰۱/۰ p <) تاثیر معناداری داشتند.  نتایج آزمون تعقیبی نشان داد بین دو شیوه مشاوره‌ی  شغلی مدرن و فرامدرن در تاثیر گذاری بر ارزشیابی مجدد و فرونشانی تفاوت معنادار وجود نداشت (۰۵/۰ p >).نتیجه گیری: مشاوره  شغلی مدرن و فرامدرن می توانندارزشیابی مجدد را افزایش دهند و هم چنین می توانند و فرونشانی را کاهش دهند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the effectiveness of two methods of career counseling based on modern and postmodern theory on strategies of emotion regulation of teachers: cognitive reappraisal and suppression

چکیده [English]

The aim ofthe current study was the investigation and comparison the effect of two methods of career counseling base on modern and postmodern theories on reappraisal and suppression as strategies of emotion regulation of teachers in service during school year of 2012-13 in Isfahan city.
This is a quasi-experimental study with Pretest-Posttest design with control group. 30 teachers were selected by using available sampling and randomly divided to two experiment and control groups (10teacher in each group). Data was gathered by using emotion regulation questionnaire and was analyzed by using SPSS-16 and analysis of covariance and LSD test.
Teachers in experimental groups participate in modern career counseling, seven sessions, weekly
The results showed that both modern and postmodern career counseling have significant effect on reappraisal (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reappraisal
 • Suppression
 • Career counseling
 • Teachers
 1. جلالی، م. (۱۳۸۰).بررسی اثربخشی آموزش جرات ورزی بر مبنای دیدگاه تحلیل ارتباط متقابل بر میزان عزت نفس و ابراز وجود دانش‌آموزان کلاس اول دبیرستان مدارس دلوارتنگستان. پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره مسیر شغلی دانشگاه اصفهان.
 2. زارع، م.، شفیعآبادی، ع.، پاشاشریفی، ح.، و نوابینژاد، ش. (۱۳۸۶). اثربخشی گروهدرمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری و رواننمایشگری در تغییر سبکهای ابراز هیجان. روانشناسی تحولی، (۱۳) ۴، ۴۱-۲۵.
 3. زونکر، و. ج. (۲۰۰۶). مشاوره مسیر شغلی با رویکرد کل نگر. مترجمین یوسفی و عابدی، اصفهان: جهاد دانشگاهی.
 4. سمیعی، ف.، باغبان، ا.، عابدی, م.، و حسینیان, س. (۱۳۹۰). نظریههای مشاوره مسیر شغلی. اصفهان: جهاد دانشگاهی.
 5. سوآنسون، ج، فواد، ن (۱۹۹۵).نظریه های جدید مشاوره ی حرفه ای و کاربرد آن ، ترجمه رقیه موسوی(۱۳۸۱) ،تهران: انتشارات اصلح.
 6. صالحی، ا. (۱۳۹۰). مقایسهی اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر اساس مدل گراس و رفتاردرمانی دیالکتیکی در کاهش علائم مشکلات هیجانی دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایاننامه دکترای مشاوره دانشگاه اصفهان.
 7. قادری، ز.، خدادادی، ز.، و عباسی، ز. (۱۳۸۹). اثربخشی گروه درمانی تلفیقی به شیوهی تصمیمگیری دوباره و روایتدرمانی بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر شیراز، جامعه شناسی زنان،(۱) ۳، ۱۴۸-۱۳۸.
 8. قاسم زاده، س.، پیوستهگر، م.، حسینیان، س، . موتابی، ف.، و بنیهاشمی، س. (۱۳۸۹). اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر پاسخهای مقابلهای و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانهای در زنان. مجله علوم رفتاری، (۱) ۴، ۴۳-۳۵.
 9. قربانی، ط محمدخانی، ش.، و صرامی، غ. (۱۳۸۹). مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر مهارتهای مقابلهای و نگهدارنده با درمان متادون در بهبود راهبردهای تنظیم هیجان و پیشگیری از عود.فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، (۵) ۱۷، ۷۴-۶۰.
 10. کاظمی، ح.، طباطبایی، س.ک.، دژکام، م. ، آزادفلاح،پ. ، ومومنی، خ.(۱۳۹۰). اثربخشی روان درمانگری شناختی- تحلیلی، روان‌درمانگری شناختی و دارودرمانگری بر کاهش بی ثباتی هیجانی ، رفتار تکانشگری و بی ثباتی اجتماعی در افراد مبتلا به اختلالات دوقطبی. مجله علوم رفتاری، (۱۶)۲
 11. کیانی، ا.، قاسمی، ن.، و پورعباس، ع. (۱۳۹۱). مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش تعهد و ذهن آگاهی بر میزان ولع مصرف و تنظیم شناختی هیجان در مصرفکنندگان شیشه. فصلنامه اعتیادپژوهی سوء مصرف مواد، (۲۴) ۶، ۳۶-۲۸.
 12. نظیری، ق.، قادری، ز.، و زارع، ف. (۱۳۸۸). اثربخشی رویکرد روایتدرمانی در کاهش افسردگی زنان شهرستان مرودشت. فصلنامه زن و جامعه، (۲) ۱، ۷۸-۶۵.
 13. Beblo, T., Femando, S., GriePenstroh, J., Ashenberner, S, S., & Driessen, M.(۲۰۱۲) . Increased suPPression of negative and Positive emotions in major dePression.Journal of Affective Disorders,۱۴۱ (۲-۳): ۴۷۴-۴۷۹.
 14. Brown, L. E. (۲۰۱۱). Emotion matters: exPloring the emotional labor of teaching. doctoral thesis, University of Pittsburgh. Retrieved from httP: //d-scholarshiP. Pitt. edu/۷۲۰۹.
 15. Cochran,L.(۱۹۹۷).Career counselling: narrative aPProach.Thousa Oakas, CA: Sage Publication , DeveloPment, ۲۹(۳),۱۴۹-۱۶۰.
 16. Friedman, D. (۱۹۹۹). Monty halls three doors: construction and deconstruction of choice anomaly. In Brown, L., E. (۲۰۱۱). Emotion matters: exPloring the emotional labor of teaching. Doctoral thesis, University of Pittsburgh, Russia.
 17. GikoPolou, N. (۲۰۰۸). RePort on Effective Career Guidance. Retrived ۱۲/۱/۲۰۱۳. Online available from httP: //www. career-guide. eu/uPloads/cg_handbook_low. Pdf.
 18. Gross, J. (۱۹۹۸). Antecedent and resPonse focused emotion regulation: Divergent consequences for exPerience, exPression, and Physiology. Journal of Personality and Social Psychology, ۷۴, ۲۲۴-۲۳۷.
 19. Gross, J. J. (۲۰۰۱). Emotion regulation in adulthood: Timing is everything. Current Directions in Psychological Science, ۱۰, ۲۱۴-۲۱۹.
 20. Gross, J. J. (۲۰۰۲). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. PsychoPhysiology, ۳۹, ۲۸۱-۲۹۱.
 21. Gross, J. J., & John, O. P. (۲۰۰۳). Individual differences in two emotion regulation Processes: ImPlications for affect, relationshiPs, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, ۸۵, ۳۴۸-۳۶۲.
 22. Gross, J. J., & ThomPson, R. A. (۲۰۰۷). Emotion regulation concePtual foundation s. In J. Gross (ED), Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press.
 23. Hartung, P. J. (۲۰۱۱). Barrier or benefit? Emotion in life- career design. Journal of Career Assessment, ۱۹ (۳), ۲۹۶-۳۰۵.
 24. Johnson, S., CooPer, C. L., Cartwright, S., Donald, I., Taylor, P., & Millet, C. (۲۰۰۵). The exPerience of work-related stress across occuPations. Journal of Managerial Psychology, ۲۰, ۱۷۹ – ۱۸۷.
 25. Kafetsios, K., Nezlek, J. B., & Vassilakou, T. (۲۰۱۲). RelationshiPs between leaders and subordinates emotion regulation and satisfaction and affect at work. The Journal of Psychology, ۱۵۲ (۴), ۴۳۶-۴۵۷.
 26. King, L. A., & Emmons, R. A. (۱۹۹۰). Conflict over emotional exPression: Psychological and Physical correlates. Journal of Personality and Social Psychology, ۵۸ (۵), ۸۶۴-۸۷۷.
 27. Lent, R. W., & Brown, S. D. (۲۰۱۳). CareerDeveloPment and counseling. Putting Theory and Research to work. New Jersey: John Wiley & Sons.
 28. Pekrun, R., Goetz, T., Perry, R. P. (۲۰۰۵). Achievement Emotion questionnaire .User's manual, Department of psychology, university of Munich, Germany.
 29. Mesmer-Magnus, J. R., Dechurch, L. A., & Wax, A. (۲۰۱۲). Moving emotional labour beyond surface acting: A discordance- Congruence PersPective. Organizational Review, ۲, ۶-۵۳.
 30. Näring, G., Vlerick, P., & Van de Ven, B. (۲۰۱۱). Emotion work and emotional exhaustion in teachers: The job and individual PersPective. Retrived ۲۸/۳/۲۰۱۳, Online available from httP:// dx. doi. org/ ۱۰. ۱۰۸۰/۰۳۰۵۵۶۹۸. ۲۰۱۱. ۵۶۷۰۲۶.
 31. Nias, J. (۱۹۹۹). Teaching as a culture of care. In Brown, L., E. (۲۰۱۱). Emotion matters: exPloring the emotional labor of teaching. Doctoral thesis, University of Pittsburgh, Russia.
 32. Noor, M. N., & Zainuddin, M. (۲۰۱۱). Emotional labor and burnout among female teachers: Work–family conflict as mediatoraj. Asian Journal of Social Psychology. Retrived۲۸/۳/۲۰۱۳, Online available from.
 33. Ogbonna, E., & Harris, L. C. (۲۰۰۴). Work intensification and emotional labour among ukuniversity lecturers: An exPloratory study. In Naring, N. (۲۰۱۱). Emotionwork and emotional exhaustion in teachers: The job and Individual PersPective. Available at: httP: //dx. doi. org.
 34. Suvege, C., Sood, E., Comer, J.S, & Kendall, P.(۲۰۰۹). Changes in emotion regulation following cognitive – behavioral therapy for anxious youth. J Clin Child Psychol .۳۸(۳): ۳۹۰-۴۰۱.
 35. Savickas, M. L. (۲۰۰۲). Career construction: A develoPmental theory of vocational behavior. In D. Brown & Lent (Eds), Career choice and develoPment (۴th ed., PP. ۴۲-۷۰). New York: John Wiley.
 36. Schutz, P. A., Hong, J., Cross, D., & Osbon, J. (۲۰۰۶). Reflections on investigatiemotion in educational activity settings. Educational Psychology Review, ۱۸ (۴), ۴۰۶-۴۱۳.
 37. Sharf, R. (۲۰۰۶). APPlying Career DeveloPment Theory to Counseling. Thamson: Brook/. cole.
 38. Swanson, J. L. & Foouad, N. A.(۱۹۹۹). Career theory and Practice. London: Sage Publication,Inc.
 39. White, M. & Epston, D. (۱۹۹۰). Narrative means to therapeutic ends. New York: WW Norton.
 40. Zembylas, M. (۲۰۰۴). The emotional characteristics of teaching: An ethnographic study of one teacher. Teaching and Teacher Education, ۲۰, ۱۸۵-۲۰۱.