بررسی ارتباط سرمایه روان شناختی با شادکامی ذهنی و عملکرد جنسی پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر قزوین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهرا تهران

چکیده

هدف از پژوهش  حاضر، بررسی ارتباط سرمایه روان شناختی و شادکامی ذهنی در عملکرد جنسی زنان پرستار بیمارستان­های دولتی شهر قزوین بود. روش پژوهش پس رویدادی و همبستگی بود. تعداد نمونه ۲۸۵ پرستار زن بودند که به روش نمونه گیری در دسترس از بیمارستانهای دولتی انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها  از سه پرسشنامه، سرمایه روان­شناختی لوتانز و همکاران(۲۰۰۷)، شادکامی آکسفورد (۱۹۸۹ (و شاخص عملکرد جنسی زنان(۲۰۰۰) استفاده شد. داده ها  با استفاده از رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سرمایه روان شناختی, شادکامی ذهنی و عملکرد جنسی رابطه معنا دار وجود دارد. نتایج ضریب رگرسیون نشان داد که سرمایه روان شناختی ۱۸% ، متغیر شادکامی ذهنی ۱۲% بر عملکرد جنسی پرستاران تاثیر دارد گرچه مجموعاً ۲۱ درصد  از عملکرد جنسی پرستاران توسط این دو متغیر قابل تبیین بود. هم چنین , بررسی سئوالات فرعی پژوهش نشان داد که مولفه های امیدواری و خوش بینی سرمایه روان شناختی مجموعاً با ترکیب مولفه شادکامی ذهنی ۲۳ درصد واریانس عملکرد جنسی پرستاران را تبیین نمودند. با توجه به یافته های پژوهش، آموزش روان شناختی با محتوای گروه درمانی و سکس تراپی برای قشر پرستاران زن پیشنهاد می شود تا عملکرد جنسی آنها بهبود حاصل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ارتباط سرمایه روان شناختی با شادکامی ذهنی و عملکرد جنسی پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر قزوین

چکیده [English]

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط سرمایه روان شناختی و شادکامی ذهنی در عملکرد جنسی زنان پرستار بیمارستان‌های دولتی شهر قزوین بود. روش پژوهش پس رویدادی و همبستگی بود. تعداد نمونه 285 پرستار زن بودند که به روش نمونه گیری در دسترس از بیمارستانهای دولتی انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از سه پرسشنامه، سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران(2007)، شادکامی آکسفورد (1989 (و شاخص عملکرد جنسی زنان(2000) استفاده شد. داده ها با استفاده از رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سرمایه روان شناختی, شادکامی ذهنی و عملکرد جنسی رابطه معنا دار وجود دارد. نتایج ضریب رگرسیون نشان داد که سرمایه روان شناختی 18% ، متغیر شادکامی ذهنی 12% بر عملکرد جنسی پرستاران تاثیر دارد گرچه مجموعاً 21 درصد از عملکرد جنسی پرستاران توسط این دو متغیر قابل تبیین بود. هم چنین , بررسی سئوالات فرعی پژوهش نشان داد که مولفه های امیدواری و خوش بینی سرمایه روان شناختی مجموعاً با ترکیب مولفه شادکامی ذهنی 23 درصد واریانس عملکرد جنسی پرستاران را تبیین نمودند. با توجه به یافته های پژوهش، آموزش روان شناختی با محتوای گروه درمانی و سکس تراپی برای قشر پرستاران زن پیشنهاد می شود تا عملکرد جنسی آنها بهبود حاصل کند.

کلیدواژه‌ها [English]

 • امیدواری- خوش بینی- سرمایه روان شناختی- شادکامی ذهنی
 • عملکرد جنسی
 1.  -طاهری، سارا؛ (۱۳۹۴). بررسی ارتباط سرمایه روان شناختی با شادکامی ذهنی و عملکرد جنسی پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر قزوین. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا(س).
 2.  -فرج نیا، سعیده؛ (۱۳۹۲). نقش پیش بینی کنندگی جنسی و کیفیت ارتباط بر تعهد زناشویی زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا(س).
 3.  -علی اکبری دهکردی، مهناز؛(۱۳۸۹)."بررسی عملکرد جنسی زنان با سازگاری زناشویی"،مجله علوم رفتاری، ۴(۳)،۲۰۶-۱۹۹.
 4.  -زارعی متین، حسن و حق گویان، زلفا؛ (۱۳۹۰). " شادی و نشاط در محیط کار و زندگی"، چاپ اول، قم، نشر الهادی.ص۹۱
 5.  -اکبرزاده، داود، اکبرزاده، حسن، جوانمرد، غلامحسین؛ (۱۳۹۳). مقایسه سرمایه روانشناختی و باورهای فراشناختی بین دانشجویان مصرف کننده مواد و دانشجویان عادی، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال هشتم، شماره ۳۱: ۹-۲۴
 6.  -فرخی، الهام، سبزی، ندا؛ (۱۳۹۴). شادکامی و ادراک الگوهای ارتباطی خانواده: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی تحولی، روان شناسان ایرانی، سال یازدهم، شماره۴۳، ۳۱۳-۳۲۴
 7.  -سالاری، پ.، نایبی نیا، ا.، مدرس غروی، م.، وحیدرودسری، ف.، جباری نوقانی، ه؛ (۱۳۹۰). بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با میزان عملکرد جنسی زنان، مجله اصول بهداشت روانی، ۱۳(۴)، ۵۵-۳۴۶.
 8.  -غلامزاده، سمیه؛ (۱۳۸۸)."بررسی رابطه عوامل موثر بر شادکامی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس قم.
 9.  -بختیار نصرآبادی، حسنعلی، بهرامی، سوسن، کیوان آرا، محمود و کلانتری، مهرداد؛ (۱۳۸۸). بررسی سطح شادی در کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۸۸"، فصلنامه سلامت کار در ایران، ۶ (۳): ۱۱-۵.
 10.  Avey, J.B., Luthans, F., Smith, R.M., & Palmer, N.F. (۲۰۱۰). Impact of positive psychological capital on employee well-being over time. Journal of Occupational Health Psychology, ۱۵, ۱۷-۲۸.
 11.  Kappagoda, S .Zainul, H Othman, F. (۲۰۱۴). The Impact of Psychological Capital on Job Performance: Development of a Conceptual Framework European. Journal of Business and Managemen. ISSN ۲۲۲۲-۱۹۰۵ (Paper) ISSN ۲۲۲۲-۲۸۳۹ (Online). Vol.۶, No.۱۵, ۲۰۱۴
 12. Basson, R; Berman, J; Burnet, A; Derogatis, L; Ferguson Fourcroy, J; et al (۲۰۰۰). Report of the international consensus development conference on female sexual dysfunction: definitions and classifications. J Urol.
 13. Bennet, A., and Bennet. D., (۲۰۰۸). "The partnership between organizational learning based on knowledge management." available online at: http//www.wiki.nasa.gov
 14.  Lutthans F, Youssef M, Avolio J (۲۰۰۷). Psychological capital Developing the Human Competitive Edge, Oxford University Press.
 15. Carr, Alan (۲۰۰۳). Positive Psychology. Handbook of psychology. New York: runner – Routledge Press.
 16.  Rui-xue Liao, Yan-hui Liu. (۲۰۱۵). The impact of structural empowerment and psychological capital on competence among Chinese baccalaureate nursing students: A questionnaire survey, Nurse Education Today, In Press, Corrected Proof, Available online ۱۳ July ۲۰۱۵, Articles In Press
 17.  Thompson, K.R. Lemmon, G. Walter, T.J. (۲۰۱۵). "Employee Engagement and Positive Psychological Capita". ORGDYN-۵۳۸; No:۱-۱۱.