بررسی عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کتابداران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد مدیران کتابخانه­های دانشگاهی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کتابداران صورت گرفته است و عملکرد مدیران با ابعاد مهارت­های ارتباطی، مسئولیت­پذیری، نقش انگیزشی، تخصص، اجرای عدالت، و تعهد سنجیده شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کتابداران کتابخانه­های مرکزی و اقماری ۱۰ دانشگاه دولتی و مادر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سطح شهر تهران می­باشد که تعداد آن­ها ۶۰۰ نفر بود. حجم نمونه ۳۰۴ نفر برآورد گردید. از بین پرسشنامه­های ارسالی، ۲۷۴ پرسشنامه عودت داده شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه­های محقق ساخته عملکرد مدیران و رضایت شغلی می­باشد که با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی آن­ها به­ترتیب ۹۷۷/۰ و ۹۶۴/۰ به­دست آمد. به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین عملکرد مدیران و رضایت شغلی کتابداران وجود دارد. هم­چنین بین هر یک از ابعاد عملکرد مدیران با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. در کل بعد اجرای عدالت دارای بیش­ترین رابطه و قدرت پیش­بینی تغییرات رضایت شغلی می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the performance of academic libraries’ managers and its effect on librarians’ job satisfaction

نویسنده [English]

 • حاجیه Naziri Astaneh
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه خوارزمی
چکیده [English]

Abstract: The aim of this research is to survey the performance of academic libraries’ managers and its effect on librarians’ job satisfaction. The managers’ performance has been evaluated with dimensions of communication skills, Responsibility, motivational role, Expertise, justice performance and obligation. The Research approach is descriptive/ correlational method. Statistical population involved of all librarians in central and affiliated libraries of 10 state-rununiversities of Tehran under the direct supervision of Iran's Ministry of Science, Research and Technology. There were 600 people. The Sample Size estimated as 304 people. From the questionnaires that have been sent out, 274 of them have been returned.Data collectiontools were researcher-designed questionnaire for managers’ performance and job satisfaction. The reliability of questionnaires examined by using Cronbach's alpha testand confirmed with 0/977 and0 /964 respectively. Pearson correlation coefficient and Multiple Regression have been used for dataanalysis. The findings show that there is a positive and significant correlation between managers’ performance and librarians’ job satisfaction. Also there is a positive and significant correlation between each dimensions of managers’ performance and job satisfaction. Generally just iceper form ance’ dimension has the highest correlation and predictive power with variations of job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Managers performance
 • Job Satisfaction
 • Librarians
 • Academic libraries
 1. منابع
 2. اشرفی ریزی، حسن (۱۳۸۲). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، (۵۰ و ۵۱)، ۶۱-۷۵.
 3. امیری، محمدرضا(۱۳۸۵). مقایسه عملکرد مدیران واجد و فاقد مدرک کتابداری در تعدادی از کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌ها. فصلنامه کتاب، ۶۸، ۱۷۲-۱۸۶.
 4. اوانز، جی ادوارد (۱۳۸۴). فنون مدیریت برای کتابداران (فرشته ناصری، مترجم). مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
 5. چیذری، محمد؛ جنت، سمیه؛ بقایی، مسیب (۱۳۸۵). ارزیابی دیدگاه کارکنان کتابخانه مرکزی و مرکز رایانه دانشگاه تربیت مدرس پیرامون عملکرد مدیریت و سازمان. پژوهشگر، (۷)، ۴۷-۵۷.
 6. درودی، فریبرز (۱۳۸۷). کاربرد مدیریت راهبردی در کتابخانه. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (فصلنامه کتاب)، سال نوزدهم، (۷۴)، ۷۷-۹۴.
 7. دهقان، نبی‌اله؛ فتحی،صمد؛ گرجامی، سمیه؛ ولی‌وند زمانی، حسین (۱۳۹۱). تأثیر تعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست‌دوم، (۶۷)، ۹۷-۱۲۸.
 8. ریاحی‌نیا، نصرت؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم(۱۳۹۱). ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، (۱۰)، ۱-۱۸.
 9. سیدجوادین، رضا (۱۳۹۲). مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان. تهران: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
 10. عباسی، زهره(۱۳۷۹). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن. کتابداری و اطلاع‌رسانی،۱۲(۴)، ص۱-۲۲.
 11. علاقه‌بند، علی (۱۳۹۲). مدیریت عمومی. تهران: روان.
 12. فامیل روحانی، علی‌اکبر؛ غفاری، سعید؛ داوودی، رسول؛ اسلامیان، فاطمه (۱۳۹۰). بررسی تفاوت عملکرد مدیران کتابدار و غیرکتابدار در مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، سال سوم، (۱۲)، ۶۹-۸۲.
 13. کرمی، غلامرضا؛ تاجیک، کامران (۱۳۸۶). پنج اشتباه خطرناک مدیران. بانک و اقتصاد، (۸۱).
 14. کشتکار، زهرا (۱۳۹۰). مبانی و اصول مدیریت کیفیت در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. تهران: چاپار، کلک نوین.
 15. کهن، فرحناز (۱۳۸۴). بررسی رضایت شغلی کتابدارن کتابخانه ملی. فصلنامه کتاب، (۶۱)، ۶۴.
 16. محمدی‌نژاد، مریم (۱۳۸۵). بررسی وضعیت مدیریت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (فصلنامه کتاب)، (۶۶)، ۱۱۵-۱۲۸.
 17. همامی، سحر. "بررسی عوامل فردی و محیطی ، شغلی موثر بر میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علامه طباطبایی". پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۱.
 18. Adio, G., &Popoola, S.O. (۲۰۱۰).Job satisfaction and careercommitment of librariansinfederal university libraries inNigeria. Library Review, ۵۹(۳), ۱۷۵-۱۸۴.
 19. Bopape, S. (۲۰۰۵). Management development needs of library managers belonging to Gauteng and environs library and information consortia (GAELIC) in South Africa. South African Journalof Library and Information Sciences, ۷۱(۱), ۶۴-۷۳.
 20. Cawthorne, J. E. (۲۰۱۰). Leading from the middle of the organization: An examination of shared leadership in academic libraries. The Journal of Academic Librarianship, ۳۶(۲), ۱۵۱-۱۵۷.
 21. Dukić, G., Dukić, D. (۲۰۱۴). An analysis of job satisfaction among Croatian librarians as support to library human resource management. Journal of Librarianship and Information Science, ۱-۱۰, Retrieved ۳ June ۲۰۱۴, from http://www.sagepublications.com.
 22. Evans, H., Sweeney, G. (۲۰۰۵).Defining stack management.Library Collections, Acquisitions,& Technical Services.۲۹(۱) ۵۱–۶۰.
 23. Hayati, Z., &Barahmand, N. (۲۰۱۲). Managerial skills needed for academic library managers: The case of Iran. The International Information & Library Review, ۴۴(۲), ۵۳-۶۴.
 24. Lim, S. (۲۰۰۸). Job satisfaction of information technology workers in academic libraries.Library and Information Science Research, ۳۰(۲), ۱۱۵-۱۲۱.
 25. Matteson, M. L., Schlueter, E., &Hidy, M. (۲۰۱۳).Continuing education in librarymanagement: challenges andopportunities.Library Management, ۳۴(۳), ۲۱۹-۲۳۵.
 26. McKenna, S. (۲۰۰۴). Predespositions and context in the development of managerial skills.Journal of Management Development, ۲۳(۷), ۶۶۴-۶۷۷.
 27. Ola, C. O., Adeyemi, B. M. (۲۰۱۲). Motivation, job satisfaction and service delivery: mid-level staff at Kenneth Dike libraryuniversity of Ibadan, Nigeria. Library Philosophy and Practice, ۱-۱۰, Retrieved ۴ May ۲۰۱۴, from http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article =۱۸۹۳& context=libphilprac
 28. Peterson, Tim O., & Van Fleet, David D. (۲۰۰۴).The ongoing legacyof Katz: an updated typology of management skills. Management Decision, ۲۴(۱۰), ۱۲۹۷-۱۳۰۸.
 29. Roknuzzaman, M. (۲۰۰۷).Status of human resource management in publicuniversity libraries in Bangladesh.The International Information & Library Review, ۳۹(۱), ۵۲–۶۱.
 30. Tella, A., Ayeni, C. O., & Popoola, S. O. (۲۰۰۷). Work motivation, job satisfaction, and organizational commitment of library personnel in academic and research libraries in Oyo State, Nigeria. Library Philosophy and Practice ,۱-۱۶, Retrieved ۴ May ۲۰۱۴, from http://digitalcommons. unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=۱۱۱۸&context=libphilprac
 31. Thornton, J. K. (۲۰۰۰). Job satisfaction of librarians of African descent employed in ARL academic libraries.College& Research Libraries, ۶۱(۳), ۲۱۷-۲۳۲.