دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، فروردین 1395 
آرزوهای شغلی کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی شهر اصفهان

صفحه 9-28

فاطمه سمیعی؛ ایران باغبان؛ محمد رضا عابدی؛ سیمین حسینیان


امید اشتغال در چشم­ انداز زمان

صفحه 85-103

محمدرضا عابدی؛ محمد مصطفوی؛ عبد الله شفیع آبادی؛ پریسا نیلفروشان؛ ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه