دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، فروردین 1397 
تاب آوری مسیر شغلی زنان : نقش انطباق پذیری و خودکار آمدی ‏

صفحه 9-22

رویا نظری؛ فیض الله افرازی زاده؛ امیر حسن کوهی؛ سید رضا فاضلی؛ رضا بیرامی


عوامل والدینی موثر بر رشد شغلی: یک مطالعه کیفی

صفحه 113-136

زینب گل پیچ؛ علی محمد نظری؛ عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ عبدالرحیم کسایی اصفهانی