دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، مهر 1397 
.طراحی مدل بهینه انعطاف پذیری منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی به روش استنتاج فازی

صفحه 33-68

غلامرضا اسگندری؛ دکتر نادر بهلولی؛ دکتر غلامرضا رحیمی؛ دکتر سید عبداله حجتی