تعداد مقالات: 246
76. بررسی رابطه بین اخلاق کاری و تعهد به تغییر با میانجی گری اشتیاق شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 64-79

علی رضایی شریف؛ غفار کریمیان پور؛ گل نما مرادی؛ ابراهیم کریمیان پور


77. تدوین مدل ساختاری استاندارد توسعه حرفه‌ای دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان بر مبنای سواد اطلاعاتی آن‌ها

دوره 10، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 69-102

وحیده کاشی نهنجی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ نصراله عرفانی


79. فرسودگی شغلی و عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن در بین حسابداران شاغل در شرکت‌های دولتی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 73-92

سپیده راجی زاده؛ حجت اله زنگی‌آبادی زنگی آبادی


82. طراحی و ارائه مدلی برای رهبری اصیل در سازمان امور مالیاتی کشور

دوره 3، شماره 2، تابستان 1387

یادگار محمدی ارمندی؛ علیرضا شیروانی؛ ایرج سلطانی


83. رابطه بین پنج عامل اصلی شخصیت و فرسودگی شغلی در میان مشاوران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389

شهناز محمدی؛ علیرضا محمودنیا


86. بررسی اعتبار و پایایی مقیاس چهار عاملی عدالت سازمانی

دوره 5، شماره 7، پاییز 1390

ﺳﻴﺪاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﻴﺦ ﺷﺒﺎﻧﻲ؛ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺟﺒﻲ


87. بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و نوبت‌کاری در کارکنان کارخانه تهران سفالین ورامین

دوره 5، شماره 8، زمستان 1390

شهناز ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ رﺿﺎ زﻳﺎری؛ محبوبه ﺣﺎﺟﻴﺎن


88. بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت زناشویی در کارکنان زن

دوره 5، شماره 9، بهار 1390

ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ منیژه مقصودی


89. بررسی رابطة خودپنداره، کیفیت زندگی و سلامت روانی مربیان مهدکودک استان تهران

دوره 6، شماره 20، بهار 1393

سیمین حسینیان؛ سوگند قاسم زاده؛ زهره انوشه؛ آراس رسولی


90. شناسایی عوامل درون فردی تاثیرگذار بر سکوت سازمانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره 6، شماره 21، بهار 1393

نرگس حسن مرادی؛ نادر شیخ الاسلامی؛ حرمت سادات عباسی خواه


91. نقش سه آسیب هنجاری بر سرمایه روان‌شناختی و تعالی‌یابی: مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 51-72

محسن گلپرور؛ فرزانه خلج؛ افسانه تاجیک


92. آموزش مشاوره مسیر شغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ممسنی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 58-77

نوشین پردلان؛ عدالت کریمیان؛ زینب حیدری؛ سیمین حسینیان


93. مقایسه تاثیر روشهای مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی و رسالت محور بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 61-80

عباس مرزبان؛ دکتر محمد رضا عابدی؛ دکتر پریسا نیلفروشان


94. ارائۀ مدل علّیِ فشار روانی- شغلی در ارتباط با مؤلفه‌های شناختی، معنوی، خانوادگی و انگیزشی در کارکنان بخش بهداشت و درمان شهر بیرجند

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 63-81

فریبا فرازی؛ محمد سیدآبادی؛ فاطمه شهابی زاده؛ احمد خامسان؛ رضا دستجردی


98. تأثیر مشاوره برخط و حضوری با پارادایم‌ راهنمایی بر رشد خودآگاهی مسیرشغلی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 68-88

نوشین پردلان؛ احمد صادقی؛ محمد رضا عابدی؛ مرجان کائدی