مقایسه اثربخشی مشاوره مسیر شغلی شناختی- اجتماعی و مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرزندگی و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اصفهان، واحد (خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.29252/jcoc.2022.223600.1066

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسۀ اثربخشی مشاوره مسیر شغلی شناختی- اجتماعی و مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرزندگی و خود کارآمدی در دانش ‌آموزان دختر پایۀ نهم بود. روش پژوهش، نیمه آزما‌یشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش ‌آموزان دختر پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه منطقه 2 شهر اصفهان بودند که از میان آنها‌، از 3 مدرسه که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، 60 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به سه گروه گمارده شدند. از مقیاس سرزندگی (دهقانی‌ زاده و حسین ‌چاری، 1391) و خود کارآمدی (مک ایلروی و بانتینگ، 2001) برای سنجش متغیر وابسته استفاده شد. مشاوره مسیر شغلی شناختی- اجتماعی و مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد هر یک به مدت 6 جلسه 75 دقیقه‌ای (شش هفته و هر هفته یک جلسه)، تحت مشاوره قرار گرفتند. داده‌‌ها از طریق محاسبۀ فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای جمعیت ‌شناختی، محاسبۀ انحراف معیار و میانگین، تحلیل واریانس اندازه‌های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شد. یافته‌‌های پژوهش نشان داد که بین مشاوره مسیر شغلی شناختی- اجتماعی و مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه کنترل در سرزندگی (01/0>p؛ 66/26=F) و خود کارآمدی (01/0>p؛ 58/9=F) تفاوت معنا‌دار وجود دارد. بین اثربخشی مشاوره مسیر شغلی شناختی- اجتماعی و مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرزندگی و خود کارآمدی تفاوت معناداری به دست نیامد (05/0<p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Social-Cognitive Career Counseling Approach with Acceptance and Commitment Counseling Approach on Buoyancy and Self-Efficacy of Female Students

نویسندگان [English]

  • aram khabaz shirazi 1
  • Mohsen Golparvar 2
  • Zahra Yosefi 3
1 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan
2 Isfahan university
3 Isfahan university
چکیده [English]

This study aimed to compare the effectiveness of social-cognitive career counseling with acceptance and commitment counseling on buoyancy and self-efficacy in ninth grade female students. The research design was semi-experimental with a control group and consisted of three phases: pre-test, post-test, and two months follow-up. The population consisted of ninth grade female students of district 2 in Isfahan, Iran (250 people) in fall 2019. From 3 schools that were randomly selected from among the schools, purposive sampling on the basis of enter criteria was used to select 60 students from the statistical population and randomly assign them to three groups (two experimental groups and a control group, 20 people in each group). The buoyancy (Dehghanizadeh & Hosseinchari, 2012) and self-efficacy (McIlroy & Bunting, 2001) scale were used to measure the dependent variable in pre-test, post-test and follow-up. Cognitive-social career counseling and acceptance and commitment counseling were consulted for 6 sessions of 75 minutes (Six weeks and one session per week). The data were analyzed through calculation of frequency and frequency percentage of demographic variables, calculation of standard deviation and mean, repeated measures analysis of variance and Bonferroni post-hoc tests. The results showed that there is a significant difference between cognitive-social career counseling and acceptance and commitment counseling with the control group in buoyancy (F=26.66; p‌<0.01) and self-efficacy (F=9.58; p‌<0.01). There was no significant difference between cognitive-social career counseling and acceptance and commitment counseling in buoyancy and self-efficacy (p>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic self-efficacy
  • academic vitality
  • social-cognitive career counseling
  • acceptance and commitment counseling approach