مقایسه ی فرسودگی، استرس و رضایت شغلی در بین ماماهای شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی خمین، ایران

2 گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی خمین، ایران

3 گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی خمین، ایران

چکیده

چکیدهپژوهش حاضر با هدف مقایسه فرسودگی، استرس و رضایت شغلی بین ماماهای شاغل در بیمارستان­ها و  مراکز بهداشتی انجام شد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی و از نوع علی­مقایسه­ای می­باشد. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر کلیه ماماهای شاغل در بیمارستان­ها و مراکز بهداشتی شهر دورود در سال(1397) بود که از بین ماماهای شاغل در بیمارستان­ها و ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی تعداد 60 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. ابزارهای گردآوری دادهها پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (1985)، پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ ال رایس (1997) و پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) بودند. به منظور تحلیل داده­ها از آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس چندمتغیره و یک راهه استفاده شد. نتایج نشان داد، تفاوت معنی‌داری در ترکیب خطی نمرات فرسودگی شغلی،  استرس شغلی و رضایت شغلی در بین ماماهای شاغل در بیمارستان­ها و ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی وجود دارد (0001/0= سطح معناداری، 406/22= مقدار و 785/0 =لامبدای ویلکز). همچنین یافته­ها نشان داده است که، 21 درصد از واریانس متغیرهای وابسته توسط متغیرهای گروه­بندی یعنی ماماهای شاغل در بیمارستان­ها و ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی تبیین می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

compare job burnout, job stress and job satisfaction among midwives working in hospitals and midwives working in health centers

نویسندگان [English]

  • khalil ghaffari 1
  • hossein davoodi 2
  • sara rashnoo 3
1 Department of Educational Sciences, Khomein Islamic Azad University, Iran
2 Department of Counseling, Islamic Azad University of Khomein, Iran
3 Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University of Khomein, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to compare job burnout, job stress and job satisfaction among midwives working in hospitals and midwives working in health centers. This research is a descriptive and comparative study. The statistical population of this study included all midwives working in hospitals and midwives working in health centers of Doroud, in year 2018, whose number was 120, For this purpose, a Straight random sampling method was used to select statistical sample from among midwives working in hospitals and midwives working in health centers. 60 people were selected. The research tools were Maslach Burnout Questionnaire (1985), Phillip-Rice Occupational Stress Questionnaire (1997) and Job Satisfaction Questionnaire (JDI). Inferential statistics including multivariate analysis and one way analysis were used to analyze the data. The results showed that there is a significant difference in linear composition of job burnout scores, occupational stress and job satisfaction among midwives working in hospitals and midwives working in health centers (P = 0.0001, F = Wilks Lambda). Also, the findings show that 21% of the variance of dependent variables is explained by the grouping a variable namely midwives working in hospitals and health centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Job Burnout
  • Job Stress
  • Job Satisfaction
  • Midwife
  • Hospital
  • Health Centers