دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، بهار 1399 
1. طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای شادکامی در کار

صفحه 9-30

نسرین ارشدی؛ امیر فردوسی زاده؛ عبدالکاظم نیسی


2. تدوین فرصت یاب تحصیلی بومی بر اساس الگوی رغبت ر کروی تریسی در ایران

صفحه 31-48

لیلا حق شناس؛ محمد رضا عابدی؛ ایران باغبان؛ سیمین حسینیان


7. تأثیر مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی

صفحه 139-160

علی دولتشاه؛ مسعود قربان حسینی؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


10. فراتحلیلی بر شناسایی موانع ارتقاء زنان به سطوح مدیریت در سازمانهای دولتی ایران

صفحه 199-224

پخشان ملایی؛ سید مهدی الوانی؛ شمس السادات زاهدی؛ علیرضا علی نژاد