بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر موفقیت شغلی با نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

4 گروه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی­های شخصیتی بر موفقیت شغلی با نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی به روش توصیفی­– همبستگی از نوع معادلات ساختاری صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد 754 نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران 254 نفر به‌صورت نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­های مربوط از پرسشنامه اشتیاق شغلی سالوناوا و شوفلی (2001)، پرسشنامه موفقیت شغلی رادسیپ(1984) و پرسشنامه ویژگی­های شخصیتی رامستت و جوهن(2007) استفاده گردید؛ که پایایی آن‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 85/.، 88/؛ و 74/. به دست آمد. جهت تحلیل داده­ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج آزمون حاکی از آن بود که نقش میانجی گری اشتیاق شغلی در تاثیرگذاری موافقت و وجدان بر موفقیت تحصیلی پذیرفته می­شود. اما نقش میانجی گری اشتیاق تحصیلی در تاثیرگذاری برون گرایی، ثبات عاطفی و گرایش به تجربه جدید بر موفقیت شغلی پذیرفته نمی­شود. بنابراین پیشنهاد می شود کارکنان موقع استخدام از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی مورد آزمون قرار گیرند.To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"Click the bubble to approve all of its suggestions.To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"Click the bubble to approve all of its suggestions.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation the Impact of Personality Characteristics Personality Traits and Job Success with the Mediating Role of Job Engagement among Employees University of Mohaghegh Ardabili

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Soleimani 1
  • Roghieh Nooripour 2
  • Hasan ahmadi 3
  • mina moeini 4
1 Department of Psychology, Urmia University, Azerbaijan–e-Gharbi, Iran
2 Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
3 PhD of Educational Management, University of Mohaghegh Ardabili,Iran
4 Department of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of personality traits on job success with the mediating role of job engagement among employees of University of Mohaghegh Ardabili by using structural equation descriptive-correlational method. The statistical population of the present study was 754 people of University of Mohaghegh Ardabili. 254 people were selected by using Cochran's formula by simple random sampling. To collect the relevant data from Salanova and Schaufeli's Occupation Enthusiasm Questionnaire (2001), Radcip Questionnaire Career Success (1984) and Ramestet & John's personality traits questionnaire (2007) Test were used. Their reliability through the Cronbach's alpha was 0.85. , 0.88 and 0.74. The structural equation model was used to analyze the data. The results of the test showed that the direct effect of personality traits and job success is 0.25. The indirect effect of variable of personality traits and job success with the effect of mediating job engagement is equal to 0.189. Also, the results showed that the effect of personality traits on job success was indirectly explained by the mediating variable of job engagement. Also, considering that in the model despite the mediating variable of job passion, direct path of personality traits is significant on job success, it was concluded that job thirst for personality traits on career success has a minor mediation role. Therefore, it is recommended that employees be tested in terms of personality traits during recruitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Traits
  • job success
  • Job Excitement
  • University of Mohaghegh Ardabili