رابطه مسیر شغلی بی‌مرز و استخدام پذیری: نقش صلاحیت‌های مسیر شغلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسیر شغلی بی­مرز و استخدام پذیری با میانجی­گری صلاحیت­های مسیر شغلی بود روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل­ سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری، کلیه کارکنان شرکت­های تولیدی- صنعتی شهر اصفهان بود. نمونه­ای به حجم 192 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس از بین سه شرکت انتخاب شد. به منظور گردآوری داده­ها از مقیاس­های نگرش­های مسیر شغلی بی­مرز (بریسکو و هال،2006)، میزان گرایش استخدام پذیری (فوگیت وکاینیکی،2008)، اطلاعات خود (کالانان و گرینهاوس،1992)، مهارت­های مرتبط باشغل- مسیرشغلی (ابی و همکاران،2003)و وسعت شبکه­های داخلی وخارجی (ابی، باتس و لاک وود، 2003) استفاده شد. نتایج نشان داد که صلاحیت دانستن چرایی در رابطه بین طرز تفکر بی­مرز و استخدام پذیری، یک میانجی نسبی بود اما در رابطه بین گرایش به تحرک سازمانی و استخدام پذیری، نقش میانجی نداشت. همچنین صلاحیت دانستن چه کسی در رابطه مسیر شغلی بی­مرز و استخدام پذیری یک میانجی نسبی به حساب آمد. صلاحیت دانستن چگونگی نیز در رابطه بین طرز تفکر بی­مرز و استخدام پذیری، یک میانجی نسبی و در رابطه بین گرایش به تحرک سازمانی و استخدام پذیری یک میانجی کامل بود. در مجموع می­توان گفت که طرز تفکر بی­مرز از طریق صلاحیت­های مسیر شغلی می­­تواند به استخدام پذیری منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Boundaryless Career with employability: the Role of Career Competencies

نویسندگان [English]

  • Sepideh Moghaddas 1
  • Parisa Nilforooshan 2
1 Department of Counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the relationship between boundaryless career with employability and the mediating role of career competencies. It was a correlational study. The statistical population of the study included all employees of industrial-production companies in Isfahan. From the population, 192 employees were selected through convenience sampling. Boundaryless Career Attitudes, Dispositional Measure of Employability, Self-information, Breadth of Internal and External Networks and Career-job-related Skills Scale were applied in order to collect data. The results showed that knowing why competency was a partial mediation in the relation of boundaryless mindset with employability but didn't have mediating role in the relation of organization mobility preference and employability. Knowing whom competency was a partial mediation in the relation of boundaryless mindset and organization mobility preference with employability. Knowing how competency was a partial mediation in the relation of boundaryless mindset with employability and full mediation in the relations of organization mobility preference with employability. In general, the results showed that career competencies are mediation in the relation of boundaryless career with employability

کلیدواژه‌ها [English]

  • employability
  • career competencies
  • boundaryless career