پیش‌بینی آمادگی پذیرش تغییر کارکنان دانشگاه از روی مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف: آمادگی پذیرش تغییر نیروی انسانی در آموزش عالی، یکی از عوامل کلیدی موفقیت برنامه­های تغییر سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی آمادگی پذیرش تغییر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از طریق مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی انجام شده است.روش: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که در سال 1395 انجام گرفت. جامعه پژوهش را کلیه کارکنان شاغل رسمی در دانشگاه آزاد اسلامی اهواز (466 نفر) تشکیل می­دهد که نمونه­ای با حجم 260 نفر از آن­ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. جمع­آوری داده­ها با استفاده از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و پرسشنامه آمادگی برای پذیرش تغییر دانهام (1989) صورت گرفت. برای تایید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه­ها از نظرات استادان و کارشناسان و برای تایید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه برای تحلیل داده­ها استفاده گردید.یافته­ها: یافته­ها نشان داد بین مولفه­های فرهنگ سازمانی با آمادگی پذیرش تغییرکارکنان دانشگاه رابطه­ی مثبت و معنا­دار وجود دارد. هم­چنین بین مؤلفه­های مشارکت، ثبات و یکپارچگی، انعطاف­پذیری و مأموریت با آمادگی پذیرش تغییر در نمونه مورد مطالعه رابطه مثبت و معنا­دار مشاهده گردید. یافته­های حاصل از رگرسیون نشان داد از بین متغیرهای پیش بین مؤلفه­های انعطاف پذیری، مشارکت و مأموریت فرهنگ سازمانی بهترین پیش­بین­های آمادگی پذیرش تغییر در کارکنان هستند.نتیجه گیری: هر چه تعهد به مشارکت، سازگاری، انطباق‌پذیری و مأموریت بالاتر باشد، آمادگی پذیرش تغییر بالاتر است. کارکنان دانشگاه مورد مطالعه به لحاظ فرهنگ سازمانی آمادگی پذیرش برنامه­های تغییر و تحول را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Readiness to Acceptability of Changes among University Staff in terms of Organizational Culture Components (Case Study: Islamic Azad University of Ahwaz Branch)

نویسندگان [English]

 • mohammad hosseinpour 1
 • amin koraei 2
 • maria Nasiri 3
1 Associate Professor of Islamic Azad University, Ahwaz Branch
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Ahwaz Branch
3 Assistant Professor of Islamic Azad University, Ahwaz Branch
چکیده [English]

Purpose: Preparing to adapt to changing human resources in higher education is one of the key factors in the success of organizational change programs. The purpose of this study was to predict the readiness to acceptability of changes among staff in Islamic Azad University of Ahwaz branch in terms of organizational culture components.
Method: the research design is descriptive and correlational which was done in 1395. The research population consists of all official staff of Islamic Azad University, Ahwaz branch. A sample of 260 individuals was recruited using simple random sampling. Data were collected using Denison's Organizational Culture Questionnaire (2000) and Readiness for Admission to Change Dunham (1989). For confirmation of the formal and content validity of the questionnaires, the views of professors and experts were used and for confirmation of reliability, the Cronbach's alpha coefficient was used. Pearson correlation and multiple regression coefficients were used for data analysis.
Results: Findings showed that there is a positive and significant relationship between organizational culture components with readiness to acceptability of changes among university staff. Also, there was a positive and significant relationship between the components of participation, integration, flexibility and mission with readiness to acceptability change in the sample. The results of regression show that among the predictors, the components of flexibility, participation and mission of organizational culture are the best predictors of readiness to acceptability of changes among staff.
Conclusion: the higher is participation, integration, adaptability and mission, the higher is readiness to acceptability of change. The participants of the study are prepared to accept change programs in terms of organizational culture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Readiness to Acceptability of Changes
 • Organizational Culture
 • participation
 • Integration
 • adaptability and mission
 1. ابوالقاسم گرجی، حسن؛ اسدی، حشمت‌اله؛ رودباری، مسعود؛ براتی مارنانی، احمد؛ حسومی، مجتبی و محسنی، محمد (1393). رابطه فرهنگ سازمانی با آمادگی پذیرش تحول در بیمارستانهای تک تخصصی شهر تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 8 (3)؛ صص 176-187.
 2. اخوان صراف، احمدرضا؛ نیل فروش زاده، مریم؛ (1388). تعیین عوامل شکست اجرای بهبود مستمر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی. پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی، 33؛ صص 13 – 36.
 3. چراغی، امیر (1394). پیش بینی عملکرد شغلی از روی تغییرپذیری و فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان.
 4. خاکی، غلامرضا (1392). روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (با رویکرد پیمایشی). چاپ سوم، تهران: انتشارات فوژان.
 5. رابینز، استیفن پی (2001). رفتار سازمانی مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها. ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، ویرایش دوم، 1387، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 6. رحیم نیا، فریبرز و علی‌زاده، مسعود (1388). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه مطالعات تربیتی و روان شناسی، 10 (1): صص 148- 170.
 7. دیویس، استانلی (1983). مدیریت فرهنگ سازمانی. ترجمه میرسپاسی، ناصر و معتمدگرجی، پریچهر (1383). تهران: انتشارات مروارید.
 8. شیرین، علی. (1381). مطالعة رابطه‌ی فرهنگ سازمانی با ساختار سازمانی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی سابق در تهران.
 9. مروتی، مرضیه؛ عرفان‌منش، محمدامین و محمدی، مهدی (1395). بررسی نگرش کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی به تغییر سازمانی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 6 (2): صص 141-161.
 10. مولایی، تیمور (1392). وضعیت حاکمیت روح فلسفی مدیران و رابطه آن با پذیرش تغییر تحول بنیادین آموزش و پرورش. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان.
 11. هال، ریچارد (1996). سازمان: ساختار، فرایند و رهآوردها. ترجمه اکرم اکبری، (1382)، تهران: انتشارات ترمه.
 12. Agnew, M., & VanBalkom, W. D. (2009) Internationalization of the university: factors impacting cultural readiness for organizational change. Intercultural Education, 20 (5), 451-462.
 13. Alfonsus, B. S. (2008). Organizational readiness for change: A case study on change readiness in a manufacturing company in Indonesia. International Journal of Management Perspectives, 1 (2): 50-62.
 14. Business Dictionary. (2017). Retrieved from http://www.businessdictionary.com /definition/national culture. html.
 15. Cheung, S., On, W., Peter, S., Wu, P., & Ada, W. Y. (2010). Towards an organizational culture framework in construction. International Journal Project Management, 29 (1), 33-44.
 16. Daft, R. L. (2015). Organization theory and design. New York: South-Western College Publication (12 edt).
 17. Denison, D. R. (2000). Organizational culture: Can it be a key lever for driving organizational change. In S. Cartwright & C. Cooper (Eds.). The handbook of organizational culture. London: John Wiley & Sons.
 18. Denison, D., Nieminen, L., & Kotrba, L. (2014). Diagnosing organizational cultures: A conceptual and empirical review of culture effectiveness surveys. European Journal of Work and Organizational Psychology, 23, 145–161.
 19. Detert, J. R., Schroeder, R. G., & Maurie, J. J. (2000). A framework for linking culture and improvement initiatives in organizations. Academy of Management Review, 25 (4), 850-863.
 20. Dunham, R. B., Grube, J. A., Gardner, D. G., Cummings, L. L., & Pierce, J. L. (1989). The development of an attitude toward change instrument. Paper presented at the Academy of Management Annual Meeting, Washington, DC.
 21. Dupuv, F. (2002). The Chemistry of Change: Problems, Phases and Strategy. New York: Palgrave.
 22. Gordon, G. (1992). Industry determinates of organizational culture. Academy of Management Review, 10 (2), 396-415.
 23. Haffar, M., Al-Karaghouli, W., & Ghoneim, A. (2014). An empirical investigation of the influence of organizational culture on individual readiness for change in Syrian manufacturing organizations. Journal of Organizational Change Management, 27 (1), 5-22.
 24. Hanson, E. M. (2002). Educational Administration and Organizational Behavior. New York: Allyn & Bacon publication (5th editions).
 25. Janićijević, N. (2012). The influence of organizational culture on organizational preferences towards the choice of organizational change strategy. Economic Annals, 193, 25-51.
 26. Johansson, C., Åström, S., Kauffeldta, A., Helldinc, L., & Carlströmd, E. (2014). Culture as a predictor of resistance to change: A study of competing values in a psychiatric nursing context. Health Policy, 114 (2-3): 156-162.
 27. Knight, R. (2014). Organizational Culture, Change Readiness, and Retention: a Human Service Perspective. (Doctoral Dissertation), Queensland University of Technology, Australia.
 28. Ledez,R. E. (2008). Change management: Getting a Tuned up organization. Business Intelligence Journal, 1 (1): 111-119.
 29. Maurer, R. (2001). Open-book management. Journal for Quality and Participation, 24, 64–64.
 30. Mobley, W. H., Wang, L. & Fang, K. (2005). Organizational Culture: Measuring and Developing It in Your Organization, Published in the Harvard Business Review China.
 31. Nichols, F. (2004). Change management 101: A primer. Distance consulting, 97 (3): 35-36.
 32. Ostroff, C., & Schulte, M. (2014). A configural approach to the study of organizational culture and climate In B. Schneider & K. M. Barbera (Eds.), The Oxford handbook of organizational climate and culture (pp. 532-552). New York: Oxford University Press.
 33. Ostroff, C., Kinicki, A. J., & Muhammad, R. S. (2013). Organizational culture and climate. In N. W. Schmitt, S. Highhouse, & I. B. Weiner (Eds.), Handbook of psychology, Vol. 12: Industrial and organizational psychology (pp. 643-676). Hoboken: John Wiley & Sons Inc.
 34. Romanelli, E., & Tushman, M. L. (1994). Organizational Transformation as Punctuated Equilibrium: An Empirical Test. Academic Management, 37 (5): 141-166.
 35. Soparnot, R. D. (2011). The concept of organizational change capacity. Journal of Organizational Change Management, 24 (5): 640-661.
 36. Tahir, R., Hamzah, A., Jantan, B., & Ahmad, N. (2016). Organizational Culture and Organizational Change in Pakistani Commercial Banks, International. Journal of Research in Business Studies and Management, 8 (3), 15-18.
 37. Tavakoli, M. (2010). A Positive Approach to Stress, Resistance, and Organizational Change. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1794–1798.
 38. Zhou, P., Bundorf, K., Chang, J., Huang, J. X., & Xue, D. (2011). Organizational Culture and Its Relationship with Hospital Performance in Public Hospitals in China. Health Serv Res, 46 (2): 139–160.