اندازه گیری فرسودگی در دانش آموزان متوسطدازه گه: سیاهه فرسودگی مسلش-زمینه یابی دانش آموزان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 رامسر

2 هیات علمی دانشگاه آزاد

3 استاد دانشگاه فرهنگیان

4 استاد دانشگاه آزاد تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بازآزمایی ویژگی های روانسنجی سیاهه فرسودگی مسلش-زمینه یابی دانش آموزان (MBI-SS) در دانش آموزان ایرانی انجام شد. بدین منظور، در قالب یک طرح مطالعات توصیفی و آزمون سازی، از میان دانش آموزان دوره متوسطه دوم ایران، نمونه ای 854 نفری به روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به سوالات MBI-SS، پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی تاکمن و معدل پاسخ دادند. نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد که الگوی سه عاملی برازش نسبتاً ضعیفی با داده ها دارد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که الگوی دو بعدی نسبت به الگوی سه بعدی برازش بهتری با داده ها دارد. ضرایب همبستگی پیرسون منفی بین ابعاد فرسودگی و معدل، و ضرایب همبستگی مثبت بین ابعاد فرسودگی با اهمالکاری تحصیلی از روایی ملاکی همزمان، و ضرایب آلفای کرونباخ و بازآزمایی دو هفته ای از پایایی خوب MBI-SS حمایت کرد. نتایج این پژوهش به طور کلی از کفایت نسبی ویژگی های سنجی MBI-SS و روایی بین فرهنگی این ابزار حمایت کرد. سایر مضامین نیز مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Burnout in High School Students: Maslach Burnout Inventory-Student Survey

نویسندگان [English]

 • mostafa jenatferidooni 1
 • tayebe sharifi 2
 • mohammad nikkhah 3
 • javad khalatbari 4
1 ramsar
2 profesor azad university
3 profesor azad university
4 profesor azad university
چکیده [English]

Abstract
This study was conducted with the aim of retesting the psychometric properties of Maslach Burnout Inventory- Student Survey (MBI-SS) in Iranian students. For this purpose in framework of a descriptive and test-making study, among the Iranian second-high school students, 854 students were selected through multi-stage random cluster sampling and answered the MBI-SS, Tuckman Academic Procrastination Scale (TAPS) and GPA Questions. . The results of the confirmatory factor analysis showed that the three factor model has a relatively weak fit with the data. The results of exploratory factor analysis showed that the two-dimensional pattern has better fit to the data than the three-dimensional model. The negative Pearson correlation coefficients between burnout dimensions and GPA and positive correlation coefficients between burnout dimensions and academic procrastination supported the concurrent validity, and Cronbach's alpha and a two week test-retest coefficients supported the good reliability of MBI-SS. The results of this study generally supported the relative adequacy of the MBI-SS psychometrics and cross-cultural validity. Other implications were also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Maslach Academic Burnout Inventory- Student Survey (MBI-SS)
 • Academic Burnout
 • Academic Procrastination
 • academic performance
 • Psychometrics
 1. بدری گرگری، رحیم؛ مصرآبادی، جواد؛ پلنگی، مریم؛ فتحی، مریم. (1391). ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با استفاده از تحلیل عامل تاییدی در دانش آموزان متوسطه. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 3 (7)، 163-179.
 2. خاقانی زاده، مرتضی؛ سیرتی، مسعود؛ عبدی، فتانه؛ کاویانی، حسین. (1378). بررسی فرسودگی شغلی پرستاران. مجله علوم رفتاری، 2(1)، 51-59.
 3. رستمی، زینب؛ عابدی، محمدرضا؛ شوفلی، ویلمار بی. (1390). هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان. رویکردهای نوین آموزشی،13 (1)، 21-38.
 4. طائی، مرتضی؛ صافی زاده، حسین؛ دیوسالار، کوروس. (1389). فراوانی سندرم فرسودگی شغلی در پزشکان عمومی شهر کرمان در سال 1387. مجله علوم پزشکی کرمان، 3 (3)، 268-276.
 5. عکاشه، گودرز؛ سپهرمنش، زهرا؛ صالحی، مریم. (1389). شیوع فرسودگی شغلی در دانشجویان سال آخر پزشکی کاشان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 3 (1)، 37-41.
 6. کاظمی، مصطفی؛ فیاضی، مرجان؛ کاوه، منیژه. (1389). بررسی میزان شیوع تعلل و عوامل موثر آن در بین مدیران و کارکنان دانشگاه. پژوهش نامه مدیریت تحول، 4 (2)، 67-75.
 7. هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل؛ بذرافکن، حسام؛ عزیزی، محسن. (1392). ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاخ در دانشجویان دختر. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 11 (1)، 175-204.
 8. Byrne, D.G., Davenport, S.C., & Mazanov, J. (2007). Profiles of adolescent stress: The development of the adolescent stress questionnaire (ASQ). Journal of Adolescence, 30, 393–416.
 9. Cadime, I., Pinto, A. M., Lima, S., Rego, S., Pereira, J., & Ribeiro, I. (2016). Well-being and academic achievement in secondary school pupils: The unique effects of burnout and engagement. J Adolesc, 53, 169-179. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence. 2016.10.003
 10. Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86(3),499–512. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.499
 11. Demerouti, E., Bakker, A. B., Vardakou, I., & Kantas, A. (2003). The convergent validity of two burnout instruments. European Journal of Psychological Assessment, 19(1),12–23. http://dx.doi.org/10.1027//1015-5759.19.1.12
 12. Demerouti, E., Mostert, K., & Bakker, A. B. (2010). Burnout and work engagement: A thorough investigation of the independency of both constructs. Journal of Occupational Health Psychology, 15(3), 209–222. http://dx.doi.org/10.1037/a0019408
 13. Dyrbye, L. N., Thomas, M. R., Huntington, J. L., Lawson, K. L., Novotny, P. J., Sloan, J. A.,et al. (2006). Personal life events and medical student burnout: A multicenter study. Academic Medicine, 81(4), 374–384. http://dx.doi.org/10.1097/00001888-200604000-00010
 14. Eccles, J.S. (2004). Schools, academic motivation, and stage-environment fit. In R.M. Lerner & L.D. Steinberg (Eds.), Handbook of adolescent psychology (pp. 125–153). Hoboken, NJ: Wiley.
 15. Halbesleben, J. R. B. (2010). The role of exhaustion and workarounds in predicting occupational injuries: A cross-lagged panel study of health care professionals. Journal of Occupational Health Psychology, 15(1), 1–16. http://dx.doi.org/10.1037/a0017634
 16. Halbesleben, J. R. B., & Demerouti, E. (2005). The construct validity of an alternative measure of burnout: Investigating the English translation of the Olden-burg Burnout Inventory. Work and Stress, 19(3), 208–220. http://dx.doi.org/10.1080/02678370500340728
 17. Kasen, S., Johnson, J., & Cohen, P. (1990). The impact of school emotional climate on student psychopathology. Journal of Abnormal Child Psychology, 18, 165–177.
 18. Kristensen, T. S., Borritz, M., Villadsen, E., & Christensen, K. B. (2005). The CopenhagenBurnout Inventory: A new tool for the assessment of burnout. Work and Stress, 19(3), 192–207. http://dx.doi.org/10.1080/02678370500297720
 19. Leone, S. S., Huibers, M. J., Knottnerus, J. A., & Kant, I. (2008). The prognosis of burnout and prolonged fatigue in the working population: A comparison. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 50(10), 1195–1202.http://dx.doi.org/10.1097/JOM.0b013e318 17e7c05
 20. Maslach, C., Leiter, M. P., & Schaufeli, W. B. (2008). Measuring burnout. In C. L.Cooper, & S. Cartwright (Eds.), The Oxford handbook of organizational well-being (pp. 86–108). Oxford: Oxford University Press.
 21. Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422.
 22. May, R. W., Seibert, G. S., Sanchez-Gonzalez, M. A., & Fincham, F. D. (2016). Physiology of school burnout in medical students: Hemodynamic and autonomic functioning. Burnout Research, 3(3), 63-68. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.burn.2016.05.001
 23. Perez-Marmol, J. M., & Brown, T. (2018). An Examination of the Structural Validity of the Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) Using the Rasch Measurement Model. Health Professions Education. doi:10.1016/j.hpe.2018.05.004
 24. Reis, D., Xanthopoulou, D., & Tsaousis, I. (2015). Measuring job and academic burnout with the Oldenburg Burnout Inventory (OLBI): Factorial invariance across samples and countries. Burnout Research, 2(1), 8-18. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.burn.2014.11.001
 25. Robins, T. G., Roberts, R. M., & Sarris, A. (2018). The role of student burnout in predicting future burnout: exploring the transition from university to the workplace. Higher Education Research & Development, 37(1), 115-130.
 26. Salmela-Aro, K., & Näätänen, P. (2005). BBI-10. Nuorten kouluuupumusmenetelmä [Method of assessing adolescents’ school burnout]. Helsinki: Edita.
 27. Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Leskinen, E., & Nurmi, J. E. (2009). School burnout inventory (SBI) reliability and validity. European journal of psychological assessment, 25(1), 48-57.
 28. Schaufeli, W. B., & Salanova, M. (2007). Efficacy or inefficacy, that’s the question: Burnout and work engagement, and their relationships with efficacy beliefs. Anxiety, Stress, and Coping, 20(2), 177–196. http://dx.doi.org/10.1080/10615800701217878
 29. Schaufeli, W. B., & Taris, T. W. (2005). The conceptualization and measurement of burnout: Common ground and worlds apart. Work and Stress, 19(3), 256–262.http://dx.doi.org/10.1080/02678370500385913
 30. Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., Maslach, C., & Jackson, S. E. (1996). Maslach burnout inventory – General survey. In C. Maslach, S. E. Jackson, & M. P. Leiter (Eds.), The Maslach Burnout Inventory-Test Manual (pp. 19–26). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 31. Schaufeli, W. B., Martinez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M., & Bakker, A. B. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. Journal of cross-cultural psychology, 33(5), 464-481.
 32. Shirom, A., & Melamed, S. (2006). A comparison of the construct validity of two burnout measures in two groups of professionals. International Journal of Stress Management, 13(2), 176–200. http://dx.doi.org/10.1037/1072-5245.13.2.176
 33. Taris, T. W., Le Blanc, P. M., Schaufeli, W. B., & Schreurs, P. J. G. (2005). Are there causal relationships between the dimensions of the Maslach Burnout Inventory? A review and two longitudinal tests. Work and Stress, 19(3), 238–255.
 34. Tuckman, B. W. (1991). The development and concurrent validity of the procrastination scale. Educational and Psychological Measurement, 51, 473–480.
 35. Wentzel, K.R., Barry, C., & Caldwell, K.A. (2004). Friendships in middle school: Influences on motivation and school adjustment. Journal of Educational Psychology, 96, 195–203.
 36. Worley, J. A., Vassar, M., Wheeler, D. L., & Barnes, L. L. B. (2008). Factor structure of scores from the Maslach burnout inventory: A review and meta-analysis of 45 exploratory and confirmatory factor-analytic studies. Educational and Psychological Measurement, 68(5), 797–823. http://dx.doi.org/10.1177/0013164408315268
 37. Yang, H.-J., & Farn, C. K. (2005). An investigation the factors affecting MIS student burnout in technical–vocational college. Computers in Human Behavior, 21(6), 917–932. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2004.03.001