اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی (QOLT) بر فرسودگی شغلی و ابعاد آن در کارکنان زن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه خوراسگان

2 دانشجو دانشگاه خوراسگان

چکیده

چکیدهپژوهش حاضر به منظور بررسی اثر آموزش کیفیت زندگی درمانی بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان زن یکی از سازمان­های بزرگ شهر اصفهان انجام شد. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه کارکنان زن یکی از سازمان­های شهر اصفهان. نمونه این پژوهش شامل 30 کارمند زن بود که بر اساس غربالگری اولیه فرسودگی شغلی انتخاب شدند و سپس به تصادف در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین گردیدند. گروه آزمایش طی هشت جلسه 90 دقیقه­ای بسته کیفیت زندگی درمانی را دریافت کردند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (1981).  هر دو گروه در سه مرحله پیش­آزمون و پس­آزمون و پیگیری در معرض ارزیابی قرار گرفتند. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد فرسودگی شغلی (006/0=p) خستگی عاطفی (001/0=p) مسخ شخصیت (001/0=p) و عملکرد فردی (005/0=p) به طور معنادار بهبود یافته است. طبق یافته­های این پژوهش می‌توان گفت کیفیت زندگی درمانی برای کاهش فرسودگی شغلی و ابعاد آن در بین کارکنان زن مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Quality of Life Therapy on Burnout and It's Dimensions among Female Workers

نویسندگان [English]

 • Zahra yousefi 1
 • maryam sobhani 2
1 assistant Professor of azad university of khorasgan
2 student of azad university of khorasgan
چکیده [English]

Abstract
The purpose of the research was to examine the effect of quality of life therapy (QOLT) on burnout reduction, among women workers in a big organization in Isfahan. The method of research was quasi- experimental with pre-test, post-test and follow-up. The statistical population was all women workers in a big organization in Isfahan. The sample was 30 women that they were selected trough poilt examining burnout of all women. The selected individuals were divided randomly in experimental and control groups. The experimental group received 90 second eight sceions of quality of life therapy. The measurements was Maslash burnout scale (1980). Both groups were evaluated in pre-test, post- test and follow-up. The gathered data was analyzed by descriptive (means and standard deviation) and inferential statistic (repeated measure variance analysis). The results showed quality of life therapy significantly improved burnout (p=0.006), affective fatigue (p=0.001), depersonalization (p=0.001) and individual function (p=0.005). As regard results, quality of life therapy is suitable method to decrease burnout and it's dimensions among women workers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Burnout
 • Quality of Life Therapy
 • Female Workers
 1. اکبری بیرنگ، محمد و قوامی راد، زینب. (1394). پیش‌بینی موفقیت تحصیلی دختران براساس گرایش مذهبی و اعتماد بین فردی. مجله فرهنگی و آموزشی زنان و خانواده، سال دهم، شماره 33، 42 - 19.
 2. برقی مقدم، جعفر و بنی نصرت، ایوب. (1389). رابطه سبک‌های هویت و باعث احساس موفقیت در پسران نوجوانان نخبه ورزش کاراته. آموزش و ارزیابی، سال 3، شماره 9، 25 - 7.
 3. بریمانی، ابوالقاسم؛ مدانلو، یاسمن و یوسفی، حبیب الله. (1394). ارتباط بین سرمایه روان‌شناختی و رضایت شغلی. کمیته امداد امام خمینی استان شرقی، دوره 10، شماره 44: 145 - 129.
 4. بیک زاد، جعفر؛ حسین پور، علیرضا و حجازی، مریم. (1393). بررسی رابطه مسئولیت‌پذیری با خشنودی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. فصلنامه بیمارستان، جلد 13، شماره 1، 61 - 53.
 5. توره، ناصر؛ قادری، اسماعیل و علیزاده، مهدی. (1388). رابطه بین ویژگی‌های مهارت‌های ارتباطی مؤثر با رضایت شغلی در میان کارکنان استان آذربایجان غربی. هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران: نشر آریانا.
 6. حیدری، امیر. (1392). بررسی رابطه بین مشارکت شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و تمایل به مشارکت در میان معلمان و مدیران شهر لمر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی. دانشگاه آرزنجان.
 7. درودی، هادی و قرخانلو، مهدی. (1395). اثر سایت شغل مهارت‌های ارتباطی بر موفقیت بانک کشاورزی استان با توجه به حیاتی سازمانی. کنفرانس سالانه مدیریت بازرگانی و اقتصاد
 8. دولت خواهی، رضا؛ فخاری، اعلی؛ زکریا پزشکی، مریم؛ توسلی، ناصر؛ شبانلو، رضا؛ گلچین، مهری. (1393). کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران بزرگسال مبتلا به هموفیلی مراجعه کننده به مرکز هماتولوژی و آنکولوژی شهید قاضی طباطبابی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز، دوره 36، شماره 3، 37 - 32.
 9. رحمانی، علی و آدم پیرا، سعیده. (1392). عوامل مؤثر بر موفقیت حرفه‌ای حسابداران زن در ایران. مجله حسابداری و حسابرسی. مدیریت دانش، دوره دوم، شماره 8، 131 - 129.
 10. رضایی، کوثر؛ سودانی، منصور و عطاری، یوسفعلی. (1392). اثربخشی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر افزایش رضایت از سرپرستی و همکاران معلمان زن. اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 9 شماره 4: 145 - 162.
 11. زارعی، مجید. (1396). تدوین مدل اکتشافی موفقیت شغلی بیماران هموفیلی و تأثیر بسته آموزشی مبتنی براین مدل بر متغیرهای شغلی و خانوادگی. پایان‌نامه دکتری دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان).
 12. سیدمیرزا، شهره؛ معماریان، ربابه و ونکی، زهره. (1392). ارزیابی برنامه مدیریت اثر بخش بر کیفیت زندگی کودکان پیش دبستانی با هموفیلی. فصلنامه مدیریت پرستاری، سال دوم، دوره دوم، شماره اول، 47 - 37.
 13. شهرآرای، مهرناز و عبدی، بهشته. (1385). ارتباط بین اشتغال و هویت جنسیتی با ترس از موفقیت در میان دانشجویان مهندسی. مجله آموزش و پرورش و روان‌شناسی دانشگاه اهواز، دور ه 9، شماره 4 - 3، 43 - 46.
 14. شفیع آبادی، علی. (1382). نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 15. عباسی، طیبه و فانی، علی اصغر. (1384). مهارت‌های شناختی و مدیریت مسیر شغلی: بررسی رابطه بین مهارت خودآگاهی، شناخت روابط بین فردی، شناخت محیطی و مدیریت مسیر شغلی مدیران در وزارت آموزش و پرورش. فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، 120 - 101.
 16. فرخ‌نژاد، خدابنده؛ سلیمی، قاسم و فدائیان، بهرام. (1390). رفتار شهروندی سازمانی: تاملی بر رابطه وجدان کاری، سازش‌پذیری با رفتارکاری مخرّب. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره سوم، شماره 7، 96 - 76.
 17. فومنی، غلامرضا. (1394) رابطه انگیزش شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان با بهره‌وری مدیران در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان. مدیریت بهره‌وری، دوره8، شماره 32، 190 - 171.
 18. کارگرفرد، مهدی؛ دهقانی، مهدی و حیدری، احمد. (1391). اثر ورزش درمانی بر کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به هموفیلی. کومش، دوره 12، شماره 4، 371 - 364.
 19. معمارزاده، غلامرضا؛ خیاطان، محمدرضا و عباس‌زاده مینق، شهلا. (1392). ارتباط بین سرمایه روان‌شناختی و تعهد سازمانی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی). مدیریت آینده، دوره 23، شماره 96: 10 - 1.
 20. مهداد، علی. (1394). روان‌شناسی صنعتی و سازمانی. اصفهان: انتشارات جنگل، 169 - 203.
 21. هاشمی نژاد، وجیهه و منظری توکلی، وحید. (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و خودکارآمدی مدیران با موفقیت شغلی آنان. نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
 22. Bakotić D. (2016). Relationship between job satisfaction and organisational performance. Economic Research - Ekonomska Istraživanja, 29:1, 118 - 130,
 23. Chang Y. (2016). Creativity, Opportunity Recognition, New Venture Resources and Entrepreneurial Career Success in Creative Industries. Proceedings of PICMET; 16: 1365 - 1371.
 24. Chen, M, Chang Y & Lo, Y. (2015). Creativity cognitive style, conflict, and career success for creative entrepreneurs. https://ideas. repec. org/a/eee/jbrese/v68y2015i4p906 - 910. html
 25. Chughtai. A. & Buckley, F. (2008). Can State and Trait Trust Induce Work Engagement? A Conceptual Analysis'. Management (EURAM), University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, 14 - 17 May.
 26. DuTreil S. (2014). Physical and psychosocial challenges in adult hemophilia patients with inhibitors. J Blood Med: 22;5:115 - 22
 27. Gattiker, U. E. (1990). Predictors for career achievement in the corporate hierarchy", Human Relations, 43: 703 - 26.
 28. Hakanen, J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43, 495–513.
 29. Kourkoutasa E, Georgiadib M, Plexousakisc S. (2010). Quality of life of children with chronic illnesses: A Review of the Literature. Procedia Social and Behavioral Sciences;2(2):4763 - 4767.
 30. Kuan EL, Ivanov S, Bridenbaugh EA, Victora G, Wang W, Childs EW, Platt AM, Jakubzick CV, Mason RJ, Gashev AA, Nussenzweig M, Swartz MA, Dustin ML, Zawieja DC, Randolph GJ. (2015). Collecting lymphatic vessel permeability facilitates adipose tissue inflammation and distribution of antigen to lymph node - homing adipose tissue dendritic cells. J Immunol;194(11):5200 - 10
 31. Legg J. W. (2012). A Treatise on Haemophilia Sometimes Called the Haemorrhagic Diathesis. London: H. K. Lewis.
 32. Mat Isa M, Romle A, Udin M, Mohd Zahid S, Embi M & Hakim Mohamad Zabri M. (2016). Relationship Between Motivation and Commitment on Job Performance among Employees in Higher Education from Students’ Perspective. World Applied Sciences Journal; 34 (3): 400 – 407.
 33. Payandeh M, Amirifard N, Sadeghi E, Sadeghi M, Choubsaz M, Noor Mohammadi Far F. (2016). The Survey of Effective Agents on Factor VIII and IX Inhibitors in Patients with Hemophilia A and B in Kermanshah Province. Iranian Journal Blood and Cancer; 7(4): 191 - 194.
 34. Riley RR, Witkop M, Hellman E, Akins S. (2011). Assessment and management of pain in haemophilia patients. Haemophilia;17(6):839 - 45
 35. Rokhman, W. (2010). The Effect of Islamic Work Ethics on Work Outcomes. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies; 15(1): 21 - 27.
 36. Scott DW. (2014). Inhibitors cellular aspects and novel approaches for tolerance. Hemophilia; 4:80 - 6.