تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر موفقیت شغلی بیماران هموفیلی بر موفقیت شغلی و خشنودی شغلی این بیماران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد خوراسگان

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد خوراسگان

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر موفقیت شغلی بیماران هموفیلی بر موفقیت شغلی و خشنودی شغلی این بیماران بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح پژوهش، دو گروهی سه مرحله ای (پیش آزمون- پس آزمون-پیگیری) بود. به منظور انجام پژوهش از 600 نفر بیمار هموفیلی در شهر اصفهان در سال 1396، 40 بیمار به صورت هدفمند مبتنی بر ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) گمارش شدند. دو پرسشنامه موفقیت شغلی و پرسشنامه خشنودی شغلی (JDI) جهت سنجش متغیرهای پژوهش در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مورد استفاده قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 11 جلسه 2 ساعته تحت بسته آموزشی مبتنی بر موفقیت شغلی بیماران هموفیلی و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. با احتساب ریزش و ملاک های خروج از پژوهش در نهایت تعداد نمونه به دو گروه 16 نفری تقلیل یافت. داده ها از طریق تحلیل واریانس اندازه گیری تکرار شده تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل  در موفقیت شغلی و خشنودی شغلی و ابعاد آن شامل ماهیت کار، سرپرستی، حقوق، ارتقاء، همکاران و محیط کار هم در پس­آزمون و هم در پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>P). به این معنی که بسته آموزشی موفقیت بر خشنودی شغلی و ابعاد آن همراه با موفقیت شغلی بیماران هموفیلی موثر بوده است. بنابراین از این بسته آموزشی می توان در راستای بهبود وضعیت شغلی بیماران هموفیلی گامی موثر برداشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of educational package based on job success of hemophilic patients and its efficacy on job success and job satisfaction of these patients

نویسندگان [English]

 • Majid Zarei 1
 • Ali Mahdad 2
 • Mohsen Golparvar 3
1 ph.D Student, General Psychology
2 Dr
3 Dr
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of educational package based on job success for hemophilic patients on job success and job satisfaction of these patients. The research method was semi-experimental, and research design was two groups with three stages (pre-test-post-test-follow-up) design. In order to carry out the research, from 600 hemophiliac patients in Isfahan in 2017, 40 patients were selected based on criteria of entry and exit and assigned them randomly in two groups of experimental group (20) and control group (20). Two questionnaires of job success and job satisfaction questionnaire (JDI) were used to measure the variables of the research in the pretest, post-test and follow-up phases. The experimental group received 11 sessions of 2 hours under the educational package based on job success for hemophilic patients and the control group did not receive any training. Finally, the number of samples was reduced to two groups of 16 people, considering the drop and the criteria for leaving the study. The data were analyzed with the use of repeated measure analysis of variances. The results showed that there is a significant difference between the experimental and control groups in the job success and job satisfaction and its dimensions including the nature of work, care, rights, promotion, colleagues and the work environment in both post-test and follow-up (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • educational package based on job success
 • Job Satisfaction
 • job success
 • hemophilia
 1. اکبری بیرنگ، محمد و قوامی راد، زینب.(1394). پیش بینی موفقیت تحصیلی دختران بر اساس گرایش مذهبی و اعتماد بین فردی. مجله فرهنگی و آموزشی زنان و خانواده، سال دهم، شماره 33، 42-19.
 2. برقی مقدم، جعفر و بنی نصرت، ایوب.(1389). رابطه سبک های هویت و باعث احساس موفقیت در پسران نوجوانان نخبه ورزش کاراته. آموزش و ارزیابی، سال 3، شماره 9، 25-7.
 3. بریمانی، ابوالقاسم؛ مدانلو، یاسمن و یوسفی، حبیب الله. (1394). ارتباط بین سرمایه روان شناختی و رضایت شغلی. کمیته امداد امام خمینی استان شرقی، دوره 10، شماره 44: 145-129.
 4. بیک زاد، جعفر؛ حسین پور، علیرضا و حجازی، مریم.(1393). بررسی رابطه مسئولیت پذیری با خشنودی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. فصلنامه بیمارستان، جلد 13، شماره 1، 61-53.
 5. توره، ناصر؛ قادری، اسماعیل و علیزاده، مهدی.(1388). رابطه بین ویژگی های مهارت های ارتباطی موثر با رضایت شغلی در میان کارکنان استان آذربایجان غربی، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران: نشر آریانا.
 6. حیدری، امیر.(1392). بررسی رابطه بین مشارکت شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و تمایل به مشارکت در میان معلمان و مدیران شهر لمر. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی. دانشگاه آرزنجان.
 7. درودی، هادی و قرخانلو، مهدی.(1395). اثر سایت شغل مهارت های ارتباطی بر موفقیت بانک کشاورزی استان با توجه به حیاتی سازمانی. کنفرانس سالانه مدیریت بازرگانی و اقتصاد
 8. دولت خواهی، رضا؛ فخاری، اعلی؛ زکریا پزشکی، مریم؛ توسلی، ناصر؛ شبانلو، رضا؛ گلچین، مهری.(1393). کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران بزرگسال مبتلا به هموفیلی مراجعه کننده به مرکز هماتولوژی و آنکولوژی شهید قاضی طباطبابی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز، دوره 36، شماره 3، 37-32.
 9. رحمانی، علی و آدم پیرا، سعیده.(1392). عوامل موثر بر موفقیت حرفه ای حسابداران زن در ایران. مجله حسابداری و حسابرسی. مدیریت دانش، دوره دوم، شماره 8، 131-129.
 10. رضایی، کوثر؛ سودانی، منصور و عطاری، یوسفعلی .(1392). اثربخشی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر افزایش رضایت از سرپرستی و همکاران معلمان زن. اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 9 شماره 4: 145-162.
 11. سیدمیرزا، شهره؛ معماریان، ربابه و ونکی، زهره.(1392). ارزیابی برنامه مدیریت اثر بخش بر کیفیت زندگی کودکان پیش دبستانی با هموفیلی. فصلنامه مدیریت پرستاری، سال دوم، دوره دوم، شماره اول، 47-37.
 12. شهرآرای، مهرناز و عبدی، بهشته.(1385). ارتباط بین اشتغال و هویت جنسیتی با ترس از موفقیت در میان دانشجویان مهندسی. مجله آموزش و پرورش و روانشناسی دانشگاه اهواز، دور ه 9، شماره 4-3، 43-46.
 13. شفیع آبادی، علی. (1382). نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 14. عباسی، طیبه و فانی، علی اصغر.(1384). مهارتهای شناختی و مدیریت مسیر شغلی: بررسی رابطه بین مهارت خودآگاهی، شناخت روابط بین فردی، شناخت محیطی و مدیریت مسیر شغلی مدیران در وزارت آموزش و پرورش، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی،120-101.
 15. فرخ نژاد، خدابنده؛ سلیمی، قاسم و فدائیان، بهرام.(1390). رفتار شهروندی سازمانی: تاملی بر رابطه وجدان کاری، سازشپذیری با رفتارکاری مخرّب. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره سوم، شماره 7، 96-76.
 16. فومنی، غلامرضا.(1394) رابطه انگیزش شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان با بهره وری مدیران در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان. مدیریت بهره وری، دوره8، شماره 32، 190-171.
 17. کارگرفرد، مهدی؛ دهقانی، مهدی و حیدری، احمد.(1391). اثر ورزش درمانی بر کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به هموفیلی. کومش، دوره 12، شماره 4، 371-364.
 18. معمارزاده، غلامرضا؛ خیاطان، محمدرضا و عباس زاده مینق، شهلا.(1392). ارتباط بین سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی). مدیریت آینده، دوره 23، شماره 96: 10-1.
 19. مهداد، علی. (1394). روانشناسی صنعتی و سازمانی. اصفهان: انتشارات جنگل، 169-203.
 20. هاشمی نژاد، وجیهه و منظری توکلی، وحید. (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی مدیران با موفقیت شغلی آنان، نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،
 21. Bakotić D. (2016). Relationship between job satisfaction and organisational performance. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29:1, 118-130,
 22. Chang Y. (2016). Creativity, Opportunity Recognition, New Venture Resources and Entrepreneurial Career Success in Creative Industries. Proceedings of PICMET; 16: 1365-1371.
 23. Chen, M, Chang Y & Lo, Y. (2015).Creativity cognitive style, conflict, and career success for creative entrepreneurs. https://ideas.repec.org/a/eee/jbrese/v68y2015i4p906-910.html
 24. Chughtai .A. & Buckley, F. (2008).Can State and Trait Trust Induce Work Engagement? A Conceptual Analysis'. Management (EURAM), University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, 14-17 May.
 25. DuTreil S. (2014). Physical and psychosocial challenges in adult hemophilia patients with inhibitors. J Blood Med: 22;5:115-22
 26. Gattiker, U.E. (1990).Predictors for career achievement in the corporate hierarchy", Human Relations, 43: 703-26.
 27. Hakanen, J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43, 495–513.
 28. Kuan EL, Ivanov S, Bridenbaugh EA, Victora G, Wang W, Childs EW, Platt AM, Jakubzick CV, Mason RJ, Gashev AA, Nussenzweig M, Swartz MA, Dustin ML, Zawieja DC, Randolph GJ. (2015).Collecting lymphatic vessel permeability facilitates adipose tissue inflammation and distribution of antigen to lymph node-homing adipose tissue dendritic cells. J Immunol;194(11):5200-10
 29. Legg J.W. (2012).A Treatise on Haemophilia Sometimes Called the Haemorrhagic Diathesis. London: H. K. Lewis.
 30. Mat Isa M, Romle A, Udin M, Mohd Zahid S, Embi M & Hakim Mohamad Zabri M. (2016). Relationship Between Motivation and Commitment on Job Performance among Employees in Higher Education from Students’ Perspective. World Applied Sciences Journal; 34 (3): 400-407
 31. Payandeh M, Amirifard N, Sadeghi E, Sadeghi M, Choubsaz M, Noor Mohammadi Far F. (2016).The Survey of Effective Agents on Factor VIII and IX Inhibitors in Patients with Hemophilia A and B in Kermanshah Province. IJBC; 7(4): 191-194.
 32. Riley RR, Witkop M, Hellman E, Akins S.(2011). Assessment and management of pain in haemophilia patients. Haemophilia;17(6):839-45
 33. Rokhman, W. (2010).The Effect of Islamic Work Ethics on Work Outcomes. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies; 15(1): 21-27.
 34. Scott DW.(2014). Inhibitors cellular aspects and novel approaches for tolerance. Hemophilia; 4:80-6.