ساختار عاملی و همسانی درونی پرسشنامه شفافیت سازمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانش آموخته دکتری دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

مفهوم شفافیت سازمانی در سال‌های اخیر محبوبیت یافته است و به عنوان ضرورتی در جهت مبارزه با بی‌نظمی‌های فردی و سازمانی (فساد، تقلب و رسوایی مالی) مطرح شده است. با این‌حال اگرچه توصیه‌هایی برای شفاف‌تر شدن سازمان‌ها وجود دارد، اما همچنان بررسی‌های کافی پیرامون نحوه ادراک زیردستان از شفافیت سازمانی به‌عمل نیامده و تلاش خاصی در جهت اندازه‌گیری این سازه صورت نگرفته است. با این‌ رویکرد، پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی پرسشنامه شفافیت سازمانی راولینز (2008) انجام گرفت. روش پژوهش به صورت توصیفی – پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستادی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان بودند. با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌ای به حجم 118 نفر از کارکنان، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و مرتبه دوم، ضریب آلفای کرونباخ و آزمون t تک نمونه‌ای صورت گرفت. نتایج نشان داد که شاخص‌های پرسشنامه شفافیت سازمانی قابل تقلیل به‌چهار بعد مشارکت، اطلاعات بنیادی، پاسخگویی و پنهان‌کاری بود و پایایی این ابعاد نیز مورد تأیید قرار گرفت. سایر نتایج نیز نشان داد که از دیدگاه افراد نمونه، میزان شفافیت سازمانی اداره کل راه‌ و شهرسازی استان کرمان، به‌لحاظ توصیفی در سطح متوسط بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factorial Structure and Internal Consistency of Organizational Transparency Questionnaire

نویسندگان [English]

 • Mojgan Derakhshan 1
 • Siroos Ghanbari 2
 • Khalil Zandi 3
1 . Assistant Professor, Department of Administration, Islamic Azad University Kerman Branch, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Education, Bu Ali-Sina University, Hamadan, Iran
3 PhD in Educational Management, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The concept of organizational transparency has vaulted to prominence in recent years and established as a necessity in the fight against organizational and individual irregularities (corruption, fraud, financial scandals). While Guidelines exist to help organizations be more transparent, but the real test is how stakeholders perceive an organization’s transparency and there have been no efforts to measure this abstract concept. The purpose of this study was to validation of Organizational Transparency Questionnaire. Therefore the research method was descriptive. Statistical population was Roads and Urban Development General Directorate staff of Kerman and 118 subjects were selected using random sampling. Data analysis was performed using confirmatory factor analysis, Cronbach's alpha coefficients and one sample t-test. The results showed that four indicators of Organizational Transparency Questionnaire were Reducible to Four dimensions Include Participation, Substantial information, accountability and Secrecy. Also reliability of this scale also was approved. The results also showed that Organizational Transparency status from the standpoint of the sample was average.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Substantial Information – Accountability – Secrecy
 • Organizational Transparency
 • participation
 1. سیدنقوی، م ع؛ فراهانی، ف. (1392). «ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای شفافیت سازمانی از طریق رهبری نوآور». فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره 72، صفحات 97 تا 75.
 2. کردنائیچ، ا؛ فانی، ع ‌ا؛ مسعودی، ز. (1393). «فرهنگ سازمانی حلقه مفقوده شفافیت سازمانی و عملکرد سازمانی». فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، شماره 2، صفحات 189 تا 173.
 3. Albu, O. B.; Wehmeier, S. (2014). “Organizational Transparency and Sense-Making: The Case of Northern Rock”. Journal of Public Relations Research, 26, 117-133.
 4. Bandsuch, M.; Pate, L.; Thies, J. (2008). “Rebuilding Stakeholder Trust in Business: An Examination of Principle-Centered Leadership and Organizational Transparency in Corporate Governance”. Business and Society Review, 113 (1), 99-127.
 5. Berggren, E.; Bernshteyn, R. (2007). “Organizational transparency drives company performance”. Journal of Management Development, 26 (5), 411-417.
 6. Bernstein, E. S. (2012). “The Transparency Paradox: A Role for Privacy in Organizational Learning and Operational Control”. Administrative Science Quarterly, 57 (2), 181-216.
 7. Chi, L. C. (2009). “Do transparency and disclosure predict firm performance? Evidence from the Taiwan market”. Expert Systems with Applications, 36, 11198–11203.
 8. Christensen, L. T.; Cornelissen, J. (2015). “Organizational transparency as myth and metaphor”. European Journal of Social Theory, 18 (2), 132-149.
 9. Diddams, M.; Chang, G. C. (2012). “Only human: Exploring the nature of weakness in authentic leadership”. The Leadership Quarterly, 23, 593-603.
 10. Lee, R. L.; Joseph, R. C. (2013). “An Examination of web Disclosure and Organizational Transparency”. Computers in Human Behavior, 29, 2218-2224.
 11. Monostori, L.; Ilie-Zudor, E.; Kemeny, Z. S.; Szathmari, M.; Karnok, D. (2009). “Increased transparency within and beyond organizational borders by novel identifier-based services for enterprises of different size”. CIRP Annals -Manufacturing Technology, 58, 417-420.
 12. Pasquier, M.; Villeneuve, J. P. (2007). “Organizational barriers to transparency: a typology and analysis of organizational behaviour tending to prevent or restrict access to information”. International Review of Administrative Sciences, 73 (1), 147-162.
 13. Rawlins, B. (2006). “Give the Emperor a mirror: Toward developing a Stakeholder Measurement of Organizational Transparency”. Paper presented at Educators Academy; Public Relations Society of America International Conference, Salt Lake City, UT.
 14. Rawlins, B. (2008 a). “Measuring the relationship between organizational transparency and employee trust”. Public Relations Journal, 2 (2), 1-21.
 15. Rawlins, B. (2008 b). “Give the Emperor a Mirror: Toward Developing a Stakeholder Measurement of Organizational Transparency”. Journal of Public Relations Research, 21 (1), 71-99.
 16. Roukis, G. S. (2006). “Globalization, organizational opaqueness and conspiracy”. Journal of Management Development, 20 (10), 970-980.
 17. Schnackenberg, A. K.; Tomlinson, E. C. (2014). “Organizational Transparency: A New Perspective on Managing Trust in Organization -Stakeholder Relationships”. Journal of Management, 40 (1), 1-27.
 18. Wehmeier, S.; Raaz, O. (2012). “Transparency matters: The concept of organizational transparency in the academic Discourse”. Public Relations Inquiry, 1 (3), 337-366.
 19. WillIams, C. C. (2005). “Trust Diffusion: The Effect of Interpersonal Trust on Structure, Function, and Organizational Transparency”. Business & Society, 44 (3), 357-368.