برازش مدل رفتار کاریابی مبتنی بر تاثیر خودکارآمدی، بلوغ شغلی و میانجی گری نیمرخ ابعاد تصمیم گیری شغلی در زنان دانشجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانش آموخته دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

10.29252/jcoc.2021.223188.1057

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر برازش مدل رفتار کاریابی مبتنی بر تاثیرخودکارآمدی، بلوغ حرفه ای و میانجی گری نیمرخ ابعاد تصمیم گیری شغلی در زنان دانشجو بود. روش: نوع پژوهش، همبستگی در قالب مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) بود. جامعه پژوهشی شامل کلیه دانشجویان زن دانشگاه علامه طباطبایی(ره)که به روش نمونه گیری تصادفی 200 نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه خودکارآمدی شرر(1982)، پرسشنامه بلوغ حرفه ای سوپر(1988)، پرسشنامه های تصمیم گیری شغلی گاتی (1996)، پرسشنامه رفتار کاریابی صالحی و عابدی(1384) بودند. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS-22 وAMOS-22 و به روش مدلسازی معادله ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها حاکی از معناداری اثر مستقیم خودکارآمدی و نیمرخ ابعاد تصمیم گیری بر رفتار کاریابی و غیر معناداری اثر غیرمستقیم خودکارآمدی و اثر مستقیم و غیرمستقیم بلوغ حرفه ای بر رفتار کار یابی بودند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت در تقویت رفتارکاریابی، باید به ابعاد تصمیم گیری شغلی و خودکارآمدی توجه شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fitting the job search behavior model based on the effect of self-efficacy, job maturity and mediating the profile of job decision dimensions in female students

نویسندگان [English]

  • tahereh nori 1
  • Zahra Amanolahi 2
1 university Amin
2 Ph.D univesity alame tabatabaee
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to fit the job search behavior model based on the effect of self-efficacy, professional maturity and mediation of the profile of career decision dimensions in female students. Methods: The type of research was correlation in the form of structural equation modeling (SEM). The research population included all female students of Allameh Tabatabai University who were selected by random sampling of 200 people. The instruments used included Scherer Self-Efficacy Questionnaire (1982), Super Professional Maturity Questionnaire (1988), Gatti Job Decision Decision Questionnaire (1996), Salehi and Abedi Job Search Behavior Questionnaire (2005). Research data were analyzed using SPSS-22 and AMOS-22 software and structural equation modeling. Results: The findings showed a significant direct effect of self-efficacy and profile of decision dimensions on job search behavior and a non-significant effect of indirect effect of self-efficacy and a direct and indirect effect of professional maturity on job search behavior. Conclusion: According to the findings of the present study, it can be concluded that in strengthening job search behavior, the dimensions of job decision making and self-efficacy should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Search Behavior
  • Self-Efficacy
  • Professional Maturity
  • Career Decision Making
  • Female Students