مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی با نظریه سازه‌گرایی مسیر شغلی بر بهزیستی و انطباق‌پذیری شغلی کارکنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی با مشاوره سازه‌گرایی مسیر شغلی بر بهزیستی و انطباق‌پذیری شغلی کارکنان انجام شد. روش: روش مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه شهید بهشتی تهران تشکیل دادند. نمونه‌گیری به صورت داوطلبانه و از میان کارکنان داوطلب برای مشاوره مسیر شغلی انجام شد. بدین ترتیب 45 نفر انتخاب‌شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (گروه مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی و گروه سازه‌گرا) و یک گروه گواه جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). داده‌ها با استفاده از پرسشنامه بهزیستی مسیر شغلی (محقق‌ساخته) و انطباق‌پذیری شغلی (ساویکاس و پورفلی، 2012) جمع‌آوری شد. یافته‌ها: جهت تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی بر بهزیستی شغلی کارکنان موثر بوده است اما مشاوره سازه‌گرایی مسیر شغلی تأثیر معناداری بر بهزیستی شغلی کارکنان نداشت. همچنین هر دو مداخله مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی و مشاوره سازه‌گرایی مسیر شغلی بر انطباق‌پذیری مسیر شغلی کارکنان تأثیرگذار بودند. می‌توان نتیجه گرفت که مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی بر انطباق‌پذیری و بهزیستی مسیر شغلی و مشاوره سازه‌گرایی بر انطباق‌پذیری مسیر شغلی تأثیرگذار بوده و می‌توان از این دو رویکرد جهت ارتقاء سلامت و بهزیستی و نیز انطباق‌پذیری هر چه بهتر کارکنان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Career Path-Based Counseling With Career Path Constructivism Counseling on Career Well-Being and Adaptability

نویسندگان [English]

  • Sayyed hadi Sayyed Alitabar
  • Mohammadreza Abedi
  • Parisa Nilforooshan
University of Isfahan
چکیده [English]

Aim: This study aimed to compare the effectiveness of career path-based counseling with career path constructivism counseling on employees’ career well-being and adaptability. Methods: The study was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The research population consisted of all staff of the Shahid Beheshti University. Sampling was done voluntarily and among volunteer staff for career path counseling. Thus, 45 people were selected and randomly assigned to two experimental groups (career path welfare counseling group and constructivist ) and a control group (15 people in each group). Data were collected using the Career Welfare Questionnaire (researcher-made) and Career Adaptability (Savickas and Porfeli, 2012). Result: Descriptive statistics and inferential statistics, including multivariate analysis and repeated measures were used to analyze the research data. Conclusion: Findings showed that career path-based counseling effectively affects employees' well-being, but career path constructivism counseling did not significantly affect employees' well-being. Also, both career path-based counseling interventions and career path constructivism counseling involved employees' career path adaptation. It can be concluded that career path welfare counseling has impacted adaptability, and career path welfare and constructivist counseling have impacted career path adaptability. These two approaches can promote health and well-being and better adaptability of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Well-Being
  • Constructivism
  • Adaptability
  • Employees
اصغری­پور، ن (1390). مقایسه اثربخشی روان­درمانی مثبت­گرا با روان­درمانی شناختی-رفتاری در کاهش علایم افسردگی اساسی. پایان­نامه دکتری روان­شناسی بالینی. انستیتو روان­پزشکی ایران.
براتی­سده، ف (1388). اثربخشی مداخله­های روان­شناسی مثبت­گرا جهت افزایش نشاط، خشنودی از زندگی، معناداری زندگی و کاهش افسردگی؛ مدلی برای اقدام. پایان­نامه دکتری روان­شناسی. دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی.
صالحی، ر؛ عابدی، م.ر؛ باغبان، ا؛ نیلفروشان، پ. (1392). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق­پذیری مسیر شغلی (CAAS). فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، 4(16): 1-14.