بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر بهبود یادگیری « در واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای»

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

2 گروه پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش وپرورش.

3 گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

4 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

چکیده

امروزه دانش نقش اساسی در تحقق اهداف سازمان و کسب مزیت رقابتی ایفا می نماید. مدیریت دانش مدیریت سرمایه‌های پنهان سازمان است، و این فرایند شامل خلق، کسب، ذخیره سازی، انتشار، به اشتراک گذاری و بکارگیری دانش است که در سایه مدیریت دانش بروز می کند. به همین دلیل از مدیران انتظار می‌رود که درک عمیقی از تحولات سازمانی داشته و عملکرد سازمان‌ها را از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مبتنی بر دانش ارتقاء دهند. از سوی دیگر، زمانی می توان این اطمینان را کسب نمود که دانش در سازمان به نحو صحیحی مدیریت شود به طوری که یادگیری افراد از دانش موجود در سازمان، در حد مناسبی باشد. بنابراین، مهمترین گام در این خصوص بررسی مدل های مختلف  مدیریت دانش و شناسایی عوامل مدیریت دانش به منظور  بهبود یادگیری است. بنابراین مقاله حاضر به بررسی مدل‌ها و شناسایی عوامل مدیریت دانش در بهبود یادگیری هنرجویان در واحدهای آموزشی فنی و حرفه‌ای پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Management Factors on Improving Learning in Technical and Vocational Education Units

نویسندگان [English]

  • mohammad biramierdy 1
  • Heidar Toorani 2
  • Ali khalkhali 3
  • zohreh shakibaei 3
  • Esmaeil kazempour 4
1 Department of Educational Management, Tonekabon Azad University, Tonekabon, Iran.
2 Department of Educational Research and Planning and Research Institute of the Ministry of Education.
3 Department of Educational Management, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.
4 Department of Educational Management, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Today, knowledge plays an essential role in achieving the goals of the organization and gaining a competitive advantage. Knowledge management is the management of the organization's hidden assets, and this process involves the creation, acquisition, storage, dissemination, sharing, and application of knowledge that emerges in the shadow of knowledge management. For this reason, managers are expected to have a deep understanding of organizational change and improve the performance of organizations by investing in knowledge-based projects. On the other hand, it can be ensured when the knowledge in the organization is properly managed so that people learn from the knowledge in the organization is appropriate. Therefore, the most important step in this regard is to study different models of knowledge management and identify knowledge management factors to improve learning. Therefore, the present article examines the models and identifies knowledge management factors in improving students' learning in technical and vocational training units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Organizational Learning
  • Learning Improvement
  • Technical and Vocational Training Units