تأثیر بازخورد هدف مسیر شغلی بر پایستگی تحصیلی: نقش میانجی فاصله با هدف مسیر شغلی و استرس مسیر شغلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی­گری فاصله با هدف مسیر شغلی و استرس مسیر شغلی در رابطه با بازخورد هدف مسیر شغلی و پایستگی تحصیلی دانش­آموزان است. روش پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از مدل­یابی علی است. جامعه­ی آماری این پژوهش، شامل کلیه­ی دانش­آموزان پایه­ی چهارم دبیرستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 96-1395 بود. از این جامعه نمونه­ای به حجم 450 دانش­آموز (50% پسر و 50% دختر) به روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی انتخاب شد. به­منظور گردآوری داده­ها از مقیاس پایستگی تحصیلی (دهقانی­زاده و حسین­چاری، 2012)، مقیاس بازخورد هدف مسیر شغلی (هو، کرید و هود، 2016)، مقیاس فاصله با هدف مسیر شغلی (کرید و هود، 2015) و پرسش­نامه­ی استرس دانشگاهی کره­ای (چوی و همکاران، 2011) استفاده شد. داده­ها به روش تحلیل مسیر و آزمون بوت استرپ با استفاده از نرم­افزار Amos تحلیل شد. نتایج نشان داد فاصله با هدف مسیر شغلی در رابطه­ی زیر­مقیاس بازخورد منفی در مورد پیشرفت با پایستگی تحصیلی، نقش میانجی کامل داشت؛ ولی دو زیرمقیاس دیگر بر پایستگی تحصیلی، اثر غیرمستقیم داشتند. استرس مسیر شغلی در رابطه­ی زیر­مقیاس بازخورد منفی در مورد پیشرفت با پایستگی تحصیلی، نقش میانجی کامل داشت؛ ولی دو زیرمقیاس دیگر بر پایستگی تحصیلی، اثر غیرمستقیم داشتند؛ در نتیجه به منظور تقویت پایستگی تحصیلی دانش­آموزان چهارم دبیرستان باید به نقش استرس مسیر شغلی، فاصله با هدف مسیر شغلی و بازخورد هدف مسیر شغلی توجه داشت.

عنوان مقاله [English]

تأثیر بازخورد هدف مسیر شغلی بر پایستگی تحصیلی: نقش میانجی فاصله با هدف مسیر شغلی و استرس مسیر شغلی

نویسندگان [English]

 • Parisa Doostani 1
 • Ahmad Sadeghi 2
1 M. A in career counseling from university of Isfahan
2 Assistant professor of Department of counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی‌گری فاصله با هدف مسیر شغلی و استرس مسیر شغلی در رابطه با بازخورد هدف مسیر شغلی و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان بود. این پژوهش از نوع همبستگی در قالب مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه-ی آماری این پژوهش، شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم دبیرستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 96-1395 بود. از این جامعه نمونه‌ای به حجم 450 دانش‌آموز (50% پسر و 50% دختر) به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شد. به‌منظور گردآوری داده‌ها از مقیاس پایستگی تحصیلی، مقیاس بازخورد هدف مسیر شغلی، مقیاس فاصله با هدف مسیر شغلی و پرسش-نامه‌ی استرس دانشگاهی کره‌ای استفاده شد. نتایج نشان داد فاصله با هدف مسیر شغلی در رابطه‌ی زیر‌مقیاس بازخورد منفی در مورد پیشرفت با پایستگی تحصیلی، نقش میانجی کامل داشت؛ ولی دو زیرمقیاس دیگر بر پایستگی تحصیلی، اثر غیرمستقیم داشتند. استرس مسیر شغلی در رابطه‌ی زیر‌مقیاس بازخورد منفی در مورد پیشرفت با پایستگی تحصیلی، نقش میانجی کامل داشت؛ ولی دو زیرمقیاس دیگر بر پایستگی تحصیلی، اثر غیرمستقیم داشتند؛ هم‌چنین فاصله با هدف مسیر شغلی در رابطه‌ی زیر-مقیاس بازخورد منفی در مورد پیشرفت با استرس مسیر شغلی، نقش میانجی کامل و در رابطه‌ی دو زیرمقیاس دیگر نقش میانجی نسبی داشت. در نتیجه به منظور تقویت پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان چهارم دبیرستان باید به نقش استرس مسیر شغلی، فاصله با هدف مسیر شغلی و بازخورد هدف مسیر شغلی توجه داشت.

 1. امیریان، محمد رضا.، غنی‌آبادی، سعید.، و عمارلو، زهرا. (1393). تأثیر بازخورد فرازبانی و استنباطی بر روی دقت گرامری زبان آموزان مبتدی به عنوان زبان دوم و درک آن‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت‌معلم، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی.
 2. جباریان گرو، مرتضی.، خسروی، معصومه.، و محمدی‌فر، محمد علی. (1395). اثربخشی بازخورد نوشتاری و شفاهی معلم بر یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 22(49)، 151- 138.
 3. جباری‌فر، تقی.، زندوانیان نائینی، احمد.، و علی‌زاده، زیبا. (1390). بررسی رابطه‌ی خودکارآمدی و استرس تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان شهر شیراز. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی روان‌شناسی تربیتی. دانشگاه شیراز، دانشکده‌ی علوم انسانی، گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی.
 4. شوماخر، رندال. ای.، و لومکس، ریچارد. جی. (1388). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله‌ی ساختاری. ترجمه: وحید قاسمی، تهران: جامعه‌شناسان.
 5. صادقی، احمد.، و دوستانی، پریسا. (1396). بررسی نقش میانجی‌گری و تعدیل‌کنندگی استرس مسیر شغلی و فاصله با اهداف مسیر شغلی در رابطه بین بازخورد هدف مسیر شغلی و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته‌ی مشاوره‌ی شغلی، دانشگاه اصفهان، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی. تاریخ دفاع: 25/7/1396.
 6. گال، مردیت. دی.، بورگ، والتر. آر،. و گال، جویس. پی. (1384). روش‌های تحقیقی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی. ترجمه‌: احمدرضا نصر و همکاران. جلد دوم، تهران: انتشارات شهید بهشتی.
 7. موسوی، ولی الله.، شاکری‌نیا، ایرج. و ثاقبی سعیدی، کرامه. (1389). بررسی ارتباط بین معدل دیپلم، رتبه‌ی کنکور سراسری دانشگاه‌ها و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه گیلان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته‌ روان‌شناسی. دانشگاه گیلان، دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی.
 8. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1–26.
 9. Choi, B. Y., Park, H., Nam, S. K., Lee, J., Cho, D., & Lee, S. M. (2011). The development and initial psychometric evaluation of the Korean Career Stress Inventory for college students. The Career Development Quarterly, 59, 559–572.
 10. Creed, P. A., & Hood, M. (2015). The development and initial validation of a scale to assess career goal discrepancies. Journal of Career Assessment, 23, 308–317.
 11. Creed, P. A., Hood, M., & Hu, Sh. (2017). Personal orientation as an antecedent to career stress and employability confidence: The intervening roles of career goal performance discrepancy and career goal importance. Journal of Vocational Behavior. doi: 10.1016/j.jvb.2016.12.007
 12. Creed, P. A., Wamelink, T., & Hu, S. (2015). Antecedents and consequences to perceived career goal–progress discrepancies. Journal of Vocational Behavior, 87, 43–53.
 13. Custers, R., & Aarts, H. (2007). Goal-Discrepant Situations Prime Goal-Directed Actions if Goals Are Temporarily or Chronically Accessible. Society for Personality and Social Psychology, 3(5), 623-633.
 14. Dehghanizade, M., & Hosseinchari, M. (2012). Academic vitality and perception of family communication patterns, the mediating role of self-efficacy. Journal of Teaching and Learning Studies, 63(2), 22-47. [Persian]
 15. Ferguson, G. M., Hafen, C. A., & Laursen, B. (2010). Adolescent psychological and academic adjustment as a function of discrepancies between actual and ideal self-perceptions. Journal of Youth and Adolescence, 39, 1485-1497.
 16. Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77, 81-112.
 17. Herold, D. M., & Greller, M. M. (1977). Feedback the definition of a construct. Academy of Management Journal, 20, 142-147.
 18. Hu, S., Creed, P. A., & Hood, M. (2016). Development and initial validation of a measure to assess career goal feedback. Journal of Psychoeducational Assessment. doi: 10.1177/0734282916654645
 19. Hu, Sh., Hood, M., & Creed, P. A. (2016). Career goal importance as a moderator in the relationship between career feedback and career-related stress. Journal of Career Development, 1-16.
 20. Martin, A. J. (2013). Academic buoyancy and academic resilience: Exploring 'everyday' and 'classic' resilience in the face of academic adversity. School Psychology International, 34, 488-500.
 21. Martin, A. J. (2014). Academic buoyancy and academic outcomes: towards a further understanding of students with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD), students without ADHD, and academic buoyancy itself. British Journal of Educational Psychology, 24(1), 86–107.
 22. Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2006). Academic resilience and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the Schools, 43, 267–281.
 23. Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2008). Workplace and academic buoyancy: Psychometric assessment and construct validity amongst school personnel and students. Journal of Psychoeducational Assessment, 26, 168–184.
 24. Molaie, B., Mohamadi, M., Habibi, A., Zamanzadeh, V., Dadkhah, B., & Molavi, P. (2011). A Study of Job Stress and Its Related Causes among Employed Women in Ardabil City. Ardabil University of Medical Science Journal, 11(1), 76-85. [Persian]
 25. Pettus, K. R. (2006). The relationship of parental monitoring to community college student adjustment and achievement: differences by gender, ethnicity, parental education level, and student residence. [Dissertation]. Carolina University.
 26. Putwain, D. W., & Daly, A. L. (2013). Do clusters of test anxiety and academic buoyancy differentially predict academic performance. Learning and Individual Differences, 27, 157–162.
 27. Putwain, D. W., Daly, A. L., Chamberlain, S., & Sadreddini, Sh. (2015). Academically buoyant students are less anxious about and perform better in high-stakes examinations. British Journal of Educational Psychology, 85, 247–263.
 28. Sadeghi, A., Doostani, P., & Creed, P. A. (in press). Confirmatory Factor Analysis on Career Goal Feedback Scale. Manuscript in preparation.
 29. Solberg, P. A., Hopkins, W. G., Ommundsen, Y. & Halvari, H. (2012). Effects of three training types on vitality among older adults: A self-determination theory perspective. Psychology of Sport and Exercise. 13, 407-417.