نویسنده = ���������� ������������ ������������
شناسایی و تعیین راهبردهای رهبری سالم با دیدگاه بهزیستی شغلی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 53-86

10.48308/jcoc.2023.103255

شیما صفرمحمدلو؛ سعید اسماعیلی؛ مهدی خیراندیش؛ علیرضا کوشکی جهرمی


طراحی و تبیین راهبردهای رهبری سلامت محور در شرکت‌های دولتی

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 89-122

10.48308/jcoc.2022.103074

شیما صفرمحمدلو؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ مهدی خیراندیش