نویسنده = ���������� �������� �������� ��������
فراتحلیل همبسته‌های روانشناختی کارآفرینی در ایران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 55-70

10.48308/jcoc.2021.100600

لیلا حشمتی فر؛ محمد جواد لیاقت دار؛ احمد عابدی