نویسنده = ������������ ����������
فراتحلیلی بر شناسایی موانع ارتقاء زنان به سطوح مدیریت در سازمانهای دولتی ایران

دوره 12، شماره 42، فروردین 1399، صفحه 199-224

10.52547/jcoc.12.1.199

پخشان ملایی؛ سید مهدی الوانی؛ شمس السادات زاهدی؛ علیرضا علی نژاد