نویسنده = �������������� �������� �������������� ��������