دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، زمستان 1398 
3. طراحی الگویی به منظور بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم‌تربیتی، با تاکید بر رویکرد اشتغال زایی

صفحه 45-78

مجتبی تجری؛ ابراهیم صالحی عمران؛ یداله مهرعلی زاده؛ محسن علیزاده ثانی


7. طراحی مدل برندمنابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران به روش فراترکیب

صفحه 159-194

کریم اسگندری؛ نسرین جزنی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ مرتضی موسی خانی؛ علی محتشمی