اثربخشی آموزش هوش مثبت بر عملکرد معنوی و بهزیستی روانشناختی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 گروه روان شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 گروه مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش هوش مثبت‌ بر کنشوری معنوی و بهزیستی روانشناختی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار بود. با بهره گیری از یک طرح کنترل شده تصادفی از  نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه از میان جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار شهر تهران تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (15n=) قرار گرفتند. هر دو گروه ابتدا پرسشنامه های تجارب معنوی روزانه (DSES) و بهزیستی روانشناختی ریف(RPWQ) را تکمیل کردند. گروه آزمایش آموزش هوش مثبت را هفته‌ای یک بار در 6 جلسه 120 دقیقه­ی دریافت کردند، اما گروه کنترل ملاقات ساده با درمانگر داشتند و در لیست انتظار برای دریافت مداخلات آموزشی آینده به جهت ملاحظات اخلاقی قرار گرفتند. سپس در پایان مداخلات آموزشی، بار دیگر آزمودنی‌های دو گروه آزمایش و کنترل توسط پرسشنامه‌ های تجارب  معنوی روزانه و بهزیستی روانشناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌ آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری (MANCOVA) تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد بعد از مداخلة آموزشی هوش مثبت‌، بین گروه آزمایش و کنترل در میانگین تجارب معنوی روزانه و بهزیستی روانشناختی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که آموزش هوش مثبت موجب  بهبود کنشوری معنوی و بهزیستی روانی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار می شود و لذا برای کارکنان این سازمان سودمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of the Positive Intelligence training on spiritual function and psychological well-being of the Securities and Exchange Organization

نویسندگان [English]

  • shahrokh Makvand Hosseini 1
  • Seyedeh Zohreh Maddah Karani 2
  • Aliakbar Aminbeidokhti 3
  • Parviz Sabahi 2
  • Mahmood Najafi 2
1 Department of Psychology, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Department of Psychology, Semnan University, Semnan, Iran.
3 Department of Management, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The main aim of this study was to examine the effectiveness of a positive intelligence training on the Spiritual Functioning and Psychological Well-being of the employees of Securities and Exchange Organization in Iran. In a randomized controlled trial design with a pre-test post-test paradigm among all employees of the Securities and Exchange Organization in Tehran 30 employee were selected and randomly divided into two equal experimental and control groups(n=15).Two groups members were asked to fill the Daily Spiritual Experience Scale (DSES) and Reef’s Psychological Well-being Questionnaire(RPWQ). Participants in the experimental group received 6 sessions of 120 minutes group training of positive intelligence, while control group just received simple meeting with therapist and registered in the waiting list of future training for ethical reasons. After the interventions participants of both groups were completed DSES and RPWQ again. A MANCOVA statistical analysis were shown significant difference between two groups in DSES and RPWB mean scores after the Positive intelligence treatment. It could be concluded that the positive intelligence training program could successfully improve the spiritual functioning and psychological well-being of employees of the Securities and Exchange Organization and is then useful for employees of this organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive intelligence
  • employee
  • spiritual functioning
  • Psychological well-being
  • Securities and Exchange Organization