دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، بهمن 1390 
رابطه سلامت معنوی با درگیری شغلی در اعضای هیات علمی

ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻳﺎﺳﻤﻲ ﻧﮋاد؛ ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪﻳﺎن؛ ﻧﺎﺻـﺮ ﻳﻮﺳﻔﻲ


اثربخشی آموزش هدفگذاری شغلی بر انتخاب شغل دانشجویان

زﻫﺮا ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﻣﺠﻴﺪ ﺻﻔﺎری ﻧﻴﺎ؛ ﻛﻴﻮﻣﺮث ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ