اثر جهت‌گیری انگیزاننده هدف بر گرایش به مسیرهای شغلی بدون مرز و متنوع (موردمطالعه: شرکت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا))

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان

2 هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه لرستان

چکیده

در دنیایی که هرساله میلیون‌ها شغل به دلیل تغییرات تکنولوژی از بین رفته و میلیون‌ها شغل جدید ایجاد می‌شود، مسئله اشتغال و افزایش بهره‌وری شغلی به یکی از مهم‌ترین مسائل برای افراد تبدیل‌شده است؛ ازآنجاکه مسیر شغلی بدون مرز و مسیر شغلی متنوع به‌عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش بهره‌وری شغلی شناخته‌شده‌اند، در این مقاله به بررسی نقش انگیزاننده جهت‌گیری هدف بر مسیر شغلی بدون مرز و مسیر شغلی متنوع پرداخته‌شده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر رویکرد و ماهیت پژوهش علی-معلولی، ازنظر روش جمع‌آوری داده، توصیفی پیمایشی و ازنظر نوع داده، کمی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران پروژه‌های شرکت مپنا به تعداد 414 نفر است. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 201 نفر برآورد شد. چهار فرضیه این پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان‌دهنده آن است که گرایش به یادگیری تأثیر مثبت و معناداری بر مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز داشته و بدین ترتیب مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز شامل توسعه مهارت‌ها بوده و گرایش به یادگیری به افراد کمک می‌نماید تا به توسعه و تقویت مهارت‌های موردنیاز محیط شغلی بپردازند. همچنین نتایج نشان‌دهنده این بود که گرایش به عملکرد تأثیر منفی بر مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز دارد. دغدغه اصلی افراد عملکرد محور حفظ موفقیت در شغل فعلی بوده و یادگیری اهمیت خاصی ندارد نگرانی در مورد حفظ شغل ممکن است باعث تمایل به حفظ ثبات شده و به امنیت شغلی کمک نماید. افراد با گرایش به عملکرد ممکن است به دلیل تجربه کردن عدم امنیت شغلی در جستجوی ثبات سازمانی باشند.

عنوان مقاله [English]

The effect Motivational goals orientation in the protean and boundary less careers (Case Study: Iran Power Plant Projects Company (MAPNA)

نویسندگان [English]

 • Reza Sepahvand 1
 • mohsen arefnezhad 2
 • neda shahsiah 3
1 Associate Professor, Department of Management, Lorestan University
2 Faculty of Management, Lorestan University
3 PhD student in Management, Lorestan University
چکیده [English]

Purpose:In a world where every year millions of jobs lost because of changes in technology and millions of new jobs to be created, employment and increased productivity for the job to one of the most important issues has become. Since the Career without Borders and varied career path as an important factor in increasing the productivity of work have been identified, This paper explores the motivation and goal orientation on career path Without Borders has been varied career path.
Method: The purpose of this study, in terms of approach and the nature of the causal-effect, in terms of data collection methods, descriptive and in terms of the type of data is small. The target population included all managers participating projects Mapna to 414 people. The sample size was calculated using the formula Cochrane 201.
Results: Four hypotheses of this study were tested using factor analysis and structural equation modeling. The results of the research indicate that the tendency to learning has a positive and significant effect on a diverse career path and job path without borders, and thus a diverse career path and a career path without boundaries include the development of skills and the tendency to learn helps people to To develop and strengthen the skills required in the work environment. The results also showed that the tendency toward performance has a negative impact on a diverse career path and career path without borders. The main concern of individuals is to ensure that success is attained in the current job and that learning is not important. Concerns about job preservation may tend to maintain stability and help to provide job security. People with a tendency to work may be due to experiencing job insecurity Look for organizational stability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : protean careers
 • boundaryless careers
 • learning orientation
 • Performance orientation
 • MAPNA
 1. جوکار، بهرام. (1384). رابطه بین جهت‌گیری هدف و خودتنظیمی در میان دانش‌آموزان دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه شیراز، 23، 4، 56-71.
 2. داوری، علی و رضازاده، آرش. (1392)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ص 187-220.
 3. نوشادی، ناصر. (1380). بررسی رابطه بین جهت‌گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری، پیشرفت تحصیلی و رضایت از تحصیل در دانش‌آموزان دختر و پسر رشته‌های مختلف تحصیلی دوره پیش‌دانشگاهی شهر شیراز. پایان-نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
 4. Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261-271.
 5. Arthur, M. B. Khapova, S. N. & Wilderom, C. P. M. (2005), Career success in a boundaryless career world. Journal of Organizational Behavior, 26, 177–202.
 6. Arthur, M. B. & Rousseau, D. M. (1996). The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era. New York, NY: Oxford University Press.
 7. Bachhuber, T. D. & Harwood, R. K. (1978), Directions: A guide to career planning. Boston: Houghton Mofflin.
 8. Barron, K. E. & Harackiewicz, J. M. (2001). Achievement goals and optimal motivation: testing multiple goal models. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 706e722.
 9. Bhatnagar.J, (2017)," Mediator analysis of passion for work in Indian millennials: relationship between protean career attitude and proactive work behavior ", Career Development International, Vol. 22 Iss 1 pp. - Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/CDI-04-2016-0057
 10. Bol, J. C. (2011). The determinants and performance effects of managers' performance evaluation biases. Accounting Review, 86(5), 1549e1575.
 11. Briscoe, J. P. & Finkelstein, L. M. (2009). The “new career” and organizational commitment: do boundaryless and protean attitudes make a difference? Career Development International, 14(3), 242e260.
 12. Briscoe, J. P. & Hall, D. T. (2006), The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implications. Journal of Vocational Behavior, 69, 4–18.
 13. Button, S. B. Mathieu, J. E. & Zajac, D. M. (1996). Goal orientation in organizational research: a conceptual and empirical foundation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 67(1), 26e48.
 14. Culi_e, J. D. Khapova, S. N. & Arthur, M. B. (2014). Careers, clusters and employment
 15. mobility: the influences of psychological mobility and organizational support. Journal of Vocational Behavior, 84(2), 164e176.
 16. DeShon, R. P. & Gillespie, J. Z. (2005). A motivated action theory account of goal orientation. Journal of Applied Psychology, 90, 1096e1127.
 17. Dweck, C. S. (1989). Motivation. In A. Lesgold, & R. Glaser (Eds.), Foundations for a psychology of education (pp. 87e136). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 18. Eby, L. T. Butts, M.& Lockwood, A. (2003). Predictors of Success in the Era of the Boundaryless Career. Journal of Organization Behavior. 24, 629-102.
 19. Elliot, A. McGregor, H. (2001). 2*2 achievement goals framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 3, 501- 519.
 20. Elliott, E. S. & Dweck, C. S. (1998). Goals: an approach to motivation and achievement. Journal of Personality and Social Psychology, 54(1), 5e12.
 21. Gegenfurtner, A. (2011). Motivation and transfer in professional training: a metaanalysis of the moderating effects of knowledge type, instruction, and assessment conditions. Educational Research Review, 6(3), 153 e168.
 22. Gubler, M. Arnold, J. & Coombs, C. (2014). Reassessing the protean career concept: Empirical findings, conceptual components, and measurement. Journal of Organizational Behavior, 35 (S1), S23-S40.
 23. Hall, D. T. (2002), Careers in and out of organizations. Thousand Oaks: Sage Publications.
 24. Jones, C. (1996). Careers in project networks: The case of the film industry. The boundaryless career, 58-75.
 25. Kaspi-Baruch, O. (2015), Motivational orientation as a mediator in the relationship between personality and protean and boundaryless careers, European Management Journal...1-11
 26. Kozlowski, S. W. & Bell, B. S. (2006). Disentangling achievement orientation and goal setting: effects on self-regulatory processes. Journal of Applied Psychology, 91(4), 900
 27. Kuijpers, M. A. C. T. Schyns, B. & Scheerens, J. (2006), Career competencies for career success. The Career Development Quarterly, 55, 168–178.
 28. Lin, S. & Chang, J. (2005). Goal orientation and organizational commitment as explanatory factors of employees' mobility. Personnel Review, 34(3), 331e353.
 29. Locke, E. A. (2001). Self-set goals and self-efficacy as mediators of incentives and personality. In M. Erez, H. U. Kleinbeck, & H. Thierry (Eds.), Work motivation in the context of a globalizing economy (pp. 13e26). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 30. Maguire, H. (2002), Psychological contracts: Are they still relevant? Career Development International, 7(3).
 31. Mangos, P. M. & Steele-Johnson, D. (2001). The role of subjective task complexity in goal orientation, self-efficacy, and performance relations. Human Performance, 14, 169e186.
 32. Niles, S. G. Herr, E. L. & Hartung, P. J. (2002). Adult career concerns in contemporary society. In S. G. Niles (Ed.), Adult career development: Concepts, issues and practices (3rd ed. pp. 2e18). Columbus, OH US: National Career Development Association.
 33. Payne, S. C. Youngcourt, S. S. & Beaubien, J. M. (2007). A meta-analytic examination of the goal orientation nomological net. Journal of Applied Psychology, 92(1), 128.
 34. Strage, A. (1997). Agency, communion, and achievement motivation. Adolescence, 32, 299e312.
 35. Sullivan, S. & Arthur, M. (2006). The evolution of the boundaryless career concept: examining physical and psychological mobility. Journal of Vocational Behavior, 69, 19-29.
 36. Supeli, A and Creed, P. (2015). The Longitudinal Relationship between Protean Career Orientation and Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Intention-to-Quit. Journal of Career Development. Volume: 43 issue: 1, page(s): 66-80
 37. VandeWalle D. (1997). Development and validation of a work domain goal orientation instrument. Educ Psychol Meas.57(6):995-1015.
 38. VandeWalle, D. (2001). Goal Orientation: why wanting to look successful doesn't always lead to success. Organizational Dynamics, 30(2), 162e171.