پیش بینی رضایت شغلی براساس خود تنظیمی هیجانی و مکانیسم های دفاعی در کارمندان اداره بهزیستی استان تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، پیش بینی رضایت شغلی براساس خود تنظیمی هیجانی و مکانیسم های دفاعی در کارمندان بهزیستی استان تهران بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی و نمونه این پژوهش 324 (158 مرد و 166 زن) بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات شرکت کنندگان از پرسشنامه های  رضایت شغلی (JDI)، مکانیسم های دفاعی(DSQ – 40) و دشواری تنظیم هیجانی (DERS) استفاده شد. یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که همه مؤلفه های خودتنظیمی هیجانی به غیر از آگاهی هیجانی با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنادار دارند. بین همه مؤلفه های خودتنظیمی هیجانی به غیر از آگاهی هیجانی با مکانیسم های دفاعی رشد نایافته و روان آزرده رابطه معکوس و معنادار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که خودتنظیمی هیجانی 5 درصد واریانس رضایت شغلی را تبیین می کند، اما سبک­های دفاعی، رضایت شغلی را تبیین نمی کنند. در بررسی تفاوت های جنسیتی با آزمون t  نشان داده شد، مردان در مؤلفه های رضایت از ترفیعات، حقوق و مزایا و رضایت از شرایط محیط کار در سطح بالاتری از زنان  قرار دارند. اما در نمره کلی رضایت شغلی بین زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت توانایی تنظیم هیجانات بر بکارگیری مکانیسم های دفاعی و رضایت شغلی می توان با بهره گیری از راهنمایی و تکنیک های درمانی روان شناسان و مشاوران در سازمان بهزیستی جهت افزایش آگاهی و کسب مهارت های تنظیم هیجانی و بکارگیری مکانیسم های رشد یافته در جهت ارتقاء رضایت شغلی و اهداف سازمان بهزیستی استفاده نمود.

عنوان مقاله [English]

Prediction job satisfaction based emotional self-regulation and defense mechanisms in employee’s well-being office Tehran

نویسندگان [English]

  • Narges Babakhani 1
  • Nahid Rahimi Monjazi 2
1 Islamic Azad University faculty member
2 Islamic Azad University, Roudhen Branch, Rooden, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted aimed to predict job satisfaction based on emotional self-regulation and defense mechanisms in staff.
Method: The present study is a correlation study. The sample consisted of 324 (158 male and 166 female) who were selected by convenience sampling. To collect the data, Job Descriptive Inventory (JDI), defense mechanisms (DSQ - 40), and the difficulty of emotional regulation (DERS) were used. Result: Pearson correlation results showed that all components of emotional self-regulation, with the exception of emotional awareness, have significant correlation with job satisfaction. There is a significant inverse relationship between all components of emotional self-regulation, with the exception of emotional awareness, with immature defense and Neuroticism defense mechanism. Multiple regression analysis showed that emotional self-regulation explains 5% of the variance of job satisfaction, but defensive styles do not explain job satisfaction. In investigated gender difference with t test showed that, men in satisfaction with promotions, compensation and satisfaction, and satisfaction with working conditions are in higher levels of satisfaction. However, in overall job satisfaction score, there was no significant difference between men and women.
Conclusion: Considering the importance of the ability to regulate emotions on the use of defense mechanisms and job satisfaction, one can use the guidance and therapeutic techniques of psychologists and counselors in the welfare organization to increase the awareness and acquiring of emotional adjustment skills and the use of growth mechanisms the finding were used to improve job satisfaction and the goals of the welfare organization.
Keywords: emotional self-regulation- job satisfaction- defense mechanisms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: emotional self-regulation- job satisfaction- defense mechanisms
  1. Colomeischi, A. (2014). Emotional Life as Influence on Work Satisfaction. Procedia- social and Behavioral Sciences, 159, 350-354.
  2. Garnefski, N., Teerds, J., Kraaij, V., Legerstee, J.,& Van-Den-Kommer, T.(2004). Cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: differences between males and females. Pers Individ Dif , 36(2): 267-276.
  3. Gosserand, R. H. (2003). An examination of individual and organizational factors related to emotional labor, Unpublished Doctoral Dissertation, Louisiana State University.
  4. Gross, J. J. (2001). Emotion Regulation: Past, Present, Future. Cognition & Emotion, 13, 551- 573.
  5. Heller, D., Judge, T. A., & Watson, D. (2002), The Confounding Role of Personality and Trait Affectivity in the Relationship between Job and Life Satisfaction. Journal of Organizational Behavior, 23, 815-35.
  6. Spector, p. (2007). Job satisfaction, Sage Publications. Thousand oaks London New Dehli