MBTI II نوجوانان: سنجه‌ای برای سنجش شخصیت دانش آموزان متوسطه بر مبنای نسل دوم سنخ نمای مایرزبریگز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان - دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی - گروه مشاوره شغلی

2 دانشگاه اصفهان - دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی -معاون پژوهشی

چکیده

نسل دوم سنخ­نمای­مایرزبریگز می تواند گزینه‌ای کارامد در سنجش مسیر تحصیلی-شغلی دانش آموزان متوسطه ایران را ارایه کند. اما رسیدن به چنین مقصودی نیازمند ابزاری مناسب است.  هدف این پژوهش طراحی و توسعه ابزاری برای سنجش شخصیت دانش اموزان دبیرستانی بر مبنای نسل دوم مدل MBTI بود. به این منظور ابزاری طراحی و در دو مرحله ویژگی‌های روانسنجی آن بررسی شد. در مرحله اول، با انتخاب دردسترس-تصادفی نمونه­ای 507 نفری از دانش آموزان متوسطه شهر اصفهان (259 دختر و 248 پسر)  از میان 240 سوال با محاسبات اکتشافی تحلیل مولفه‌های اصلی و محاسبه همسانی درونی (آلفا کرونباخ)، 156 سوال در قالب 20 زیرمقیاس برای این ابزار ارایه شد. سپس محاسبه داده­های نمونه‌ای چند استانی تصادفی-دردسترس از 956 دانش آموز (493 دختر و 463 پسر)، با آلفای­کرونباخ، تحلیل مولفه‌های اصلی، و همبستگی پیرسون پایایی (70/0<r)، روایی سازه (کفایت ساختار عاملی) و روایی ملاکی پیش بین (در پیش بینی نمرات تیپ رغبت و خودکارامدی) مناسبی را برای این ابزار نشان داد. به منظور ارایه هنجاری مناسب برای این ابزار، آماره‌های توصیفی آن  به تفکیک جنسیت و رشته‌های تحصیلی محاسبه شد. سایر نتایج مورد بحث قرار گرفت.

عنوان مقاله [English]

Adolescence’s MBTI II: A Measure for Assessing Personality in According to 2th Generation of Myers-Briggs Type Indicator.

چکیده [English]

Second generation of Myers-Brigges type indicator can represent an efficient alternative in high school career assessment. This Study aimed to develop a measure for assessment of high school students personality based on second generation of MBTI. For this mean a measure was designed and its psychometrics were examined in 2 steps. First, using explanatory calculates and calculate internal consistency (Cronbach’s alpha) by in access-randomly selecting a sample of 507 Isfahanian high school students (259 girls & 248 boys) from 240 items 156 items in structure of 20 subscales were represented for this measure. Second, calculating of data from a multi-state sample of 956 high school students (493 girls, 463 boys) using of Cronbach’s alpha, principal components analysis and Pearson’s correlation showed proper reliability (r>0.70), construct validity (efficiency of factor structure), and predictive criterion validity (in predicting scores of interest and self-efficacy types) for this measure. In order to representing a proper norm for this measure, its descriptive statics were calculated across sex and academic majors. Other results were discussed.

اکبرزاده، مهدی؛ عبدی زرین، سهراب؛ باغبان، ایران؛ عابدی، محمدرضا؛ فراست، هادی. (1391). هنجاریابی فرم مشاغل سیاهه کروی فردی: مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه روانشناسی صنعتی و سازمانی، 12 (1)، 21-32.
صانعی، ح؛ رحیمی فروشانی، ع (1389). فنون تحقیق: نمونه گیری و حجم نمونه، تهران: اندیشمند.
طباطبایی، اکرم. (1390). ساخت، هنجاریابی و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه تشخیص شخصیت شغلی دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمایی و اول دبیرستان شهر اصفهان (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه اصفهان.
فراست، هادی(1388). هنجاریابی، تعیین روایی و پایایی فرم فعالیت های سیاهه کروی فردی در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان خرم آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان.
وزارت آموزش و پرورش ایران. (1391)، برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران،http://www.medu.ir/portal/File.
Ackerman, P. L., & Beier, M. E. (2003). Intelligence, Personality, and Interests in the Career Choice Process. Journal of Career Assessment, 11(2), 205-218. doi: 10.1177/1069072703011002006
Armstrong, P. I., & Anthoney, S. F. (2009). Personality facets and RIASEC interests: An integrated model. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 346-359. doi: 10.1016/j.jvb.2009.05.004
Bacanli, F. (2006). Personality Characteristics as Predictors of Personal Indecisiveness. Journal of Career Development, 32(4), 320-332. doi: 10.1177/0894845305282941
Bayne, R. (2004). Psychological Types at Work: An MBTI Perspective: International Thomson Business Press.
Bess, T. L., & Harvey, R. J. (2002). Bimodal Score Distributions and the Myers-Briggs Type Indicator: Fact or Artifact? Journal of Personality Assessment, 78(1), 176-186.
Betz, N. E., & Borgen, F. H. (2010). Relationships of the Big Five Personality Domains and Facets to Dimensions of the Healthy Personality. Journal of Career Assessment, 18(2), 147-160. doi: 10.1177/1069072709354200
Boone, C., Olffen, W., & Roijakkers, N. (2004). Selection on the Road to a Career: Evidence of Personality Sorting in Educational Choice. Journal of Career Development, 31(1), 61-78. doi: 10.1177/089484530403100105
Borgen, F. H., & Betz, N. E. (2008). Career Self-Efficacy and Personality: Linking Career Confidence and the Healthy Personality. Journal of Career Assessment, 16(1), 22-43. doi: 10.1177/1069072707305770
Borges, N. J., & Gibson, D. D. (2005). Personality patterns of physicians in person-oriented and technique-oriented specialties. Journal of Vocational Behavior, 67(1), 4-20. doi: 10.1016/j.jvb.2003.12.015
Borges, N. J., & Osmon, W. R. (2001). Personality and Medical Specialty Choice: Technique Orientation versus People Orientation. Journal of Vocational Behavior, 58(1), 22-35. doi: 10.1006/jvbe.2000.1761
Bouchard Jr, T. J., & Yoon-Mi, H. (1998). Genetic and Environmental Influences on the Continuous Scales of the Myers-Briggs Type Indicator: An Analysis Based on Twins Reared Apart. Journal of Personality, 66(2), 135-149.
Bowling, N. A., Beehr, T. A., & Swader, W. M. (2005). Giving and receiving social support at work: The roles of personality and reciprocity. Journal of Vocational Behavior, 67(3), 476-489. doi: 10.1016/j.jvb.2004.08.004
Carson, A. D., Stalikas, A., & Bizot, E. B. (1997). Correlations Between the Myers-Briggs Type Indicator and Measures of Aptitudes. Journal of Career Assessment, 5(1), 81-104. doi: 10.1177/106907279700500106
Cheng, H., & Furnham, A. (2012). Childhood cognitive ability, education, and personality traits predict attainment in adult occupational prestige over 17years. Journal of Vocational Behavior, 81(2), 218-226. doi: 10.1016/j.jvb.2012.07.005
Fabio, A. D., Palazzeschi, L., Asulin-Peretz, L., & Gati, I. (2013). Career Indecision Versus Indecisiveness: Associations With Personality Traits and Emotional Intelligence. Journal of Career Assessment, 21(1), 42-56. doi: 10.1177/1069072712454698
Fan, W., Cheung, F. M., Leong, F. T. L., & Cheung, S. F. (2012). Personality Traits, Vocational Interests, and Career Exploration: A Cross-Cultural Comparison Between American and Hong Kong Students. Journal of Career Assessment, 20(1), 105-119. doi: 10.1177/1069072711417167
Gati, I., Gadassi, R., Saka, N., Hadadi, Y., Ansenberg, N., Friedmann, R., & Asulin-Peretz, L. (2011). Emotional and Personality-Related Aspects of Career Decision-Making Difficulties: Facets of Career Indecisiveness. Journal of Career Assessment, 19(1), 3-20. doi: 10.1177/1069072710382525
Healy, C. C. (2000). Interpreting the Myers-Briggs Type Indicator to Help Clients in Understanding Their Strong Interest Inventory. Journal of Career Development, 26(4), 295-308. doi: 10.1177/089484530002600405
Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (3rd ed.). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Huszczo, G. E. (2010). Making a Difference by Being Yourself: Using Your Personality Type at Work and in Relationships: Nicholas Brealey Publishing Limited.
Jackson, S. L., Parker, C. P., & Dipboye, R. L. (1996). A Comparison of Competing Models Underlying Responses to the Myers-Briggs Type Indicator. Journal of Career Assessment, 4(1), 99-111. doi: 10.1177/106907279600400107
Jin, L., Watkins, D., & Yuen, M. (2009). Personality, career decision self-efficacy and commitment to the career choices process among Chinese graduate students. Journal of Vocational Behavior, 74(1), 47-52. doi: 10.1016/j.jvb.2008.10.002
Katz, L., Joyner, J. W., & Seaman, N. (1999). Effects of Joint Interpretation of the Strong Interest Inventory and the Myers-Briggs Type Indicator in Career Choice. Journal of Career Assessment, 7(3), 281-297. doi: 10.1177/106907279900700306
Kennedy, B. R. & Kennedy, A. D. (2004). Using the Myers-Briggs Type Indicator in career counseling. Journal of Employment Counseling, 41, 38-43
Kroeger, O., Thuesen, J. M., & Rutledge, H. (2009). Type Talk at Work (Revised): How the 16 Personality Types Determine Your Success on the Job: Random House Publishing Group.
Kummerow, J. M., & Quenk, N. L. (2003). Understanding your MBTI Step II results: A step-by-step guide to your unique expression of type. Mountain View, CA: CPP, Inc.
Larson, L. M., & Borgen, F. H. (2002). Convergence of Vocational Interests and Personality: Examples in an Adolescent Gifted Sample. Journal of Vocational Behavior, 60(1), 91-112. doi: 10.1006/jvbe.2001.1821
Larson, L. M., Rottinghaus, P. J., & Borgen, F. H. (2002). Meta-analyses of Big Six Interests and Big Five Personality Factors. Journal of Vocational Behavior, 61(2), 217-239. doi: 10.1006/jvbe.2001.1854
Larson, L. M., Wu, T. F., Bailey, D. C., Gasser, C. E., Bonitz, V. S., & Borgen, F. H. (2010). The role of personality in the selection of a major: With and without vocational self-efficacy and interests. Journal of Vocational Behavior, 76(2), 211-222. doi: 10.1016/j.jvb.2009.10.007
Leuty, M. E., & Hansen, J.-I. C. (2013). Building Evidence of Validity: The Relation Between Work Values, Interests, Personality, and Personal Values. Journal of Career Assessment, 21(2), 175-189. doi: 10.1177/1069072712466714
Lounsbury, J. W., Hutchens, T., & Loveland, J. M. (2005). An Investigation of Big Five Personality Traits and Career Decidedness Among Early and Middle Adolescents. Journal of Career Assessment, 13(1), 25-39. doi: 10.1177/1069072704270272
MacCrae, R. R., & Costa, P. T. (2006). Personality in Adulthood: A Five-factor Theory Perspective: Guilford Publications, Incorporated.
Major, D. A., Holland, J. M., & Oborn, K. L. (2012). The Influence of Proactive Personality and Coping on Commitment to STEM Majors. Career Development Quarterly, 60(1), 16-24.
McCaulley, M. H., & Martin, C. R. (1995). Career Assessment and the Myers-Briggs Type Indicator. Journal of Career Assessment, 3(2), 219-239. doi: 10.1177/106907279500300208
McKay, D. A., & Tokar, D. M. (2012). The HEXACO and five-factor models of personality in relation to RIASEC vocational interests. Journal of Vocational Behavior, 81(2), 138-149. doi: 10.1016/j.jvb.2012.05.006
Michel, J. S., Clark, M. A., & Jaramillo, D. (2011). The role of the Five Factor Model of personality in the perceptions of negative and positive forms of work-nonwork spillover: A meta-analytic review. Journal of Vocational Behavior, 79(1), 191-203. doi: 10.1016/j.jvb.2010.12.010
Murphy, E., & Meisgeier, C. H. (2008). The Murphy-Meisgeier Type Indicator for Children. Gainesville, FL: Center for Applications of Psychological Type.
Myers, I. B., & Briggs, K. C. (1996). MBTI Step II expanded profile. Mountain View, CA: CPP, Inc.
Myers, I. B., McCaulley, M. H., Quenk, N. L., & Hammer, A. L. (1998). MBTI manual—A guide to the development and use of the Myers-Briggs Type Indicator (3rd ed.). Mountain View, CA: CPP, Inc.
Myers, I. B., McCaulley, M. H., Quenk, N. L., Hammer, A. L., & Mitchell, W. D. (2009). MBTI® Step III manual: Exploring personality development using the Myers-Briggs Type Indicator® Instrument. Mountain View, CA: CPP, Inc.
Nauta, M. M. (2007). Career Interests, Self-Efficacy, and Personality as Antecedents of Career Exploration. Journal of Career Assessment, 15(2), 162-180. doi: 10.1177/1069072706298018
Nieken, P., & Störmer, S. (2010). Personality as Predictor of Occupational Choice: Empirical Evidence from Germany. Diskussionspapiere des Schwerpunktes Unternehmensführung am Fachbereich BWL, 2(8), 2-29.
Nordvik, H. (1996). Relationships between Holland's vocational typology, Schein's career anchors and Myers-Briggs' types. Journal of Occupational & Organizational Psychology, 69(3), 263-275.
Oztemel, K. (2012). Testing the Validity of the Emotional and Personality-Related Career Decision-Making Difficulties Questionnaire in Turkish Culture. Journal of Career Development. doi: 10.1177/0894845312468060
Psychometrics Canada. (2008). MBTI® Step II Instrument English and French Factorial Validity: Psychometrics Canada.
Pulver, C. A., & Kelly, K. R. (2008). Incremental Validity of the Myers-Briggs Type Indicator in Predicting Academic Major Selection of Undecided University Students. Journal of Career Assessment, 16(4), 441-455. doi: 10.1177/1069072708318902
Quenk, N. L. (2009). Essentials of Myers-Briggs type indicator assessment. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
Quenk, N. L., Hammer, A. L., & Majors, M. S. (2001). MBTI Step II manual: Exploring the next level of type with the Myers-Briggs Type Indicator Form Q. Mountain View, CA: CPP, Inc.
Reed, M. B., Bruch, M. A., & Haase, R. F. (2004). Five-Factor Model of Personality and Career Exploration. Journal of Career Assessment, 12(3), 223-238. doi: 10.1177/1069072703261524
Rogers, M. E., Creed, P. A., & Ian Glendon, A. (2008). The role of personality in adolescent career planning and exploration: A social cognitive perspective. Journal of Vocational Behavior, 73(1), 132-142. doi: 10.1016/j.jvb.2008.02.002
Rossier, J., Zecca, G., Stauffer, S. D., Maggiori, C., & Dauwalder, J.-P. (2012). Career Adapt-Abilities Scale in a French-speaking Swiss sample: Psychometric properties and relationships to personality and work engagement. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 734-743. doi: 10.1016/j.jvb.2012.01.004
Rottinghaus, P. J., Lindley, L. D., Green, M. A., & Borgen, F. H. (2002). Educational Aspirations: The Contribution of Personality, Self-Efficacy, and Interests. Journal of Vocational Behavior, 61(1), 1-19. doi: 10.1006/jvbe.2001.1843
Saka, N., & Gati, I. (2007). Emotional and personality-related aspects of persistent career decision-making difficulties. Journal of Vocational Behavior, 71(3), 340-358. doi: 10.1016/j.jvb.2007.08.003
Saka, N., Gati, I., & Kelly, K. R. (2008). Emotional and Personality-Related Aspects of Career-Decision-Making Difficulties. Journal of Career Assessment, 16(4), 403-424. doi: 10.1177/1069072708318900
Savickas, M. L., Briddick, W. C., & Watkins, C. E. (2002). The Relation of Career Maturity to Personality Type and Social Adjustment. Journal of Career Assessment, 10(1), 24-49. doi: 10.1177/1069072702010001002
Schaub, M., & Tokar, D. M. (2005). The role of personality and learning experiences in social cognitive career theory. Journal of Vocational Behavior, 66(2), 304-325. doi: 10.1016/j.jvb.2004.09.005
Seibert, S. E., & Kraimer, M. L. (2001). The Five-Factor Model of Personality and Career Success. Journal of Vocational Behavior, 58(1), 1-21. doi: 10.1006/jvbe.2000.1757
Staggs, G. D., Larson, L. M., & Borgen, F. H. (2007). Convergence of Personality and Interests: Meta-Analysis of the Multidimensional Personality Questionnaire and the Strong Interest Inventory. Journal of Career Assessment, 15(4), 423-445. doi: 10.1177/1069072707305760
Taber, B. J., Hartung, P. J., & Borges, N. J. (2011). Personality and values as predictors of medical specialty choice. Journal of Vocational Behavior, 78(2), 202-209. doi: 10.1016/j.jvb.2010.09.006
Teixeira, M. A. P., Bardagi, M. P., Lassance, M. C. P., Magalhães, M. d. O., & Duarte, M. E. (2012). Career Adapt-Abilities Scale-Brazilian Form: Psychometric properties and relationships to personality. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 680-685. doi: 10.1016/j.jvb.2012.01.007
Van Hoye, G., & Lootens, H. (2013). Coping with unemployment: Personality, role demands, and time structure. Journal of Vocational Behavior, 82(2), 85-95. doi: 10.1016/j.jvb.2013.01.004
Vianen, A. E. M., Klehe, U.-C., Koen, J., & Dries, N. (2012). Career adapt-abilities scale - Netherlands form: Psychometric properties and relationships to ability, personality, and regulatory focus. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 716-724. doi: 10.1016/j.jvb.2012.01.002
Wang, N., Jome, L. M., Haase, R. F., & Bruch, M. A. (2006). The Role of Personality and Career Decision-Making Self-Efficacy in the Career Choice Commitment of College Students. Journal of Career Assessment, 14(3), 312-332. doi: 10.1177/1069072706286474
Wayne, J. H., Musisca, N., & Fleeson, W. (2004). Considering the role of personality in the work-family experience: Relationships of the big five to work-family conflict and facilitation. Journal of Vocational Behavior, 64(1), 108-130. doi: 10.1016/s0001-8791(03)00035-6
Wayne, J. H., Musisca, N., & Fleeson, W. (2004). Considering the role of personality in the work-family experience: Relationships of the big five to work-family conflict and facilitation. Journal of Vocational Behavior, 64(1), 108-130. doi: 10.1016/s0001-8791(03)00035-6
Wilde, D. J. (2011). Jung’s Personality Theory Quantified. New York: Springer.
Wille, B., Beyers, W., & De Fruyt, F. (2012). A transactional approach to person-environment fit: Reciprocal relations between personality development and career role growth across young to middle adulthood. Journal of Vocational Behavior, 81(3), 307-321. doi: 10.1016/j.jvb.2012.06.004
Wooten, K. C., Timmerman, T. A., & Folger, R. (1999). The Use of Personality and the Five-Factor Model to Predict New Business Ventures: From Outplacement to Start-up. Journal of Vocational Behavior, 54(1), 82-101.