تأثیر آموزش خودکنترلی بر قلدری ادراک شده و عملکرد شغلی کارکنان زن سازمان تربیت بدنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش خودکنترلی بر قلدری ادراک شده و عملکرد شغلی کارکنان زن سازمان تربیت بدنی انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه­تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمام زنان شاغل در سازمان تربیت بدنی استان اصفهان بود که در سه ماهه پاییز سال 1397 مشغول به کار بودند. در این پژوهش تعداد 30 زن شاغل در سازمان تربیت بدنی استان اصفهان با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و با انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. گروه آزمایش مداخله آموزش خودکنترلی را طی دو ماه در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. این در حالی بود که گروه گواه در طول انجام پژوهش از دریافت این مداخله بی‌بهره بود. پرسشنامه‌های مورد استفاده شامل پرسشنامه قادری سازمانی ادراک شده (محقق ساخته) و پرسشنامه‌ عملکرد شغلی (هرسی و گلداسمیت،1990) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش خودکنترلی بر قلدری ادراک شده و عملکرد شغلی کارکنان زن سازمان تربیت بدنی تأثیر معناداری داشته است(p <0/0001). اندازه اثر آماری آموزش خودکنترلی بر قلدری ادراک شده و عملکرد شغلی کارکنان زن سازمان تربیت بدنی به ترتیب 67 و 56 درصد بود. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که آموزش خودکنترلی با بهره‌گیری از فنونی همانند مهارت‌های ابراز وجود، شیوه‌های مقابله با استرس و بهبود روابط بین فردی، می‌تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت افزایش عملکرد شغلی و کاهش قلدری ادراک شده کارکنان زن سازمان تربیت بدنی مورد استفاده گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Self-Control Training on Perceived Bullying and Job Performance of Female Employees at the Organization of Physical Education

نویسندگان [English]

 • tayyebeh ghasemi 1
 • hamid reza oreyzi 2
 • zohreh mousavi 2
1 Ph.D. Student, Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan, Iran.
2 Full Professor, Industrial and Organizational Psychology, University of Isfahan (Faculty of Education and Psychology, Department of Psychology), Iran, Isfahan.
چکیده [English]

The present study was conducted aiming to investigate the effect of self-control training on perceived bullying and job performance of female employees at the organization of physical education. It was a quasi-experimental study with pretest, posttest and control group design. The statistical population included all women working at the organization of physical education in the province of Isfahan who were working in the autumn of 2018. 30 female employees at the organization of physical education in the province of Isfahan were selected through non-random purposive sampling method and randomly replaced into experimental and control groups. The experimental group received eight ninety-minute sessions of self-control training during two months while the control group didn’t receive such interventions. The applied questionnaires included perceived organizational bullying (researcher-made) questionnaire and job performance questionnaire (Hersi and Goldsmith, 1990). The data from the study were analyzed through ANCOVA method. The result showed that self-control training has significantly influenced perceived bullying and job performance of female employees at the organization of physical education (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-control training
 • perceived bullying
 • Job performance
 1. اسدی، ح؛ قنبرپورنصرتی، ا؛ قربانی، م.ح؛ دوستی، م.(1388). رابطه یادگیری و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، نشریه مدیریت ورزشی، 1: 247-237.
 2. بختیارنصرآبادی، ح؛ رجایی پور، س؛ سلیمی‌، ق؛ طاهرپور، ف؛ پرتوف م.(1388). بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 9(1): 76-57.
 3. جان بزرگی، م؛ نوری، ن؛ آگاه هریس، م.(1387). آموزش اخلاق، رفتار اجتماعی قانون پذیری به کودکان راهنمای عملی، تهران: انتشارات ارجمند.
 4. قلی پور، آ؛ بد، م؛ فاخری کوزه‌کنان، س؛ باغستانی برزگی، ح.(1389). رابطه قلدری سازمانی ادراک شده با فشار روانی زنان، فصلنامه علمی‌– پژوهشی رفاه اجتماعی، 9(34): 206-187.
 5. قمی، ن؛ قاسمی پیربلوطی، م؛ نصراصفهانی، م؛ بقایی حسین‌آبادی، ح.(1396). پیش بینی سلامت عمومی کارکنان با استفاده از نظام تشویق و تنبیه، عملکرد فردی و عملکرد سازمانی در شرکت گاز شهر اصفهان، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 18(1): 126-119.
 6. لاهوتی اشکوری، ط؛ رودگرنژاد، ف. (۱۳۹۴). نقش تعارض بر عملکرد شغلی با اثر میانجی گری خلاقیت و نوآوری، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، گیلان، موسسه پویندگان اندیشه‌های نو و شهرداری صومعه‌سرا، مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد.
 7. محبوبی، ط؛ سلیمی،‌ ح؛ حسینی، س.ع.(1394). تأثیر آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری کلامی‌ دانشجویان دانشگاه پیام نور، دوفصلنامه شناخت اجتماعی، 4(2): 137-124.
 8. مهداد، ع؛ والی نژاد، آ.(1393). رابطه ادراک بی عدالتی سازمانی با استرس شغلی و قلدری سایبری، نفش تعدیل کنندگی ضریب سختی‌پذیری. مجله روان‌شناسی اجتماعی، 2(31): 88-67.
 9. موذن جمشیدی، م؛ حق‌پرست کنارسری، ن.(1395). بررسی تأثیر کژتابی‌های سازمانی ادراک شده بر سرمایة اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی قلدری سازمانی (مورد مطالعه :کارکنان شرکتهای تولیدی صنایع غذایی در شهرکهای صنعتی استان گیلان)، مدیریت سرمایه اجتماعی، 3(2): 320-297.
 10. An, Y., Kang, J.(2016). Relationship between Organizational Culture and Workplace Bullying among Korean Nurses. Asian Nursing Research, 10(3): 234-239.
 11. Attell, B.K., Brown, K.K., Treiber, L.A.(2017). Workplace bullying, perceived job stressors, and psychological distress: Gender and race differences in the stress process. Social Science Research, 65: 210-221.
 12. Baay, P.E., Ridder, D.T.D., Eccles, J.S., Lippe, T., Van Aken, M.A.J.(2014). Self-control trumps work motivation in predicting job search behavior. Journal of Vocational Behavior, 85(3): 443-451.
 13. Bentley, T.A., Catley, B., Cooper-Thomas, H., Gardner, D., O’Driscoll ,M.P. , Dale, A., Trenberth, L. (2012). Perceptions of workplace bullying in the New Zealand travel industry: Prevalence and management strategies. Journal Tourism Management. 33: 351-360.
 14. Buckholdt, K.E.; Parra, G.R. & JobeShields, L. (2009). "Emotion regulation as amediator of the relation between emotion socialization and deliberate self-harm". The American Journal of Orthopsychiatry, 79(4),482-490.
 15. Cisler, J.M.; Olatunji, B:0.; Feldner, M.T. & Forsyth, J.P. (2010). "Emotion regulation and the anxiety disorders: An integrative review”. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 32(1), 68–82.
 16. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 17. Cooper, J. M., Collier, J., Veronica, J., and Hawkey, J. C. (2010). Beliefs About Personal Control and Self Management in 30-40 Year Old Living with Inflammatory Bowel Disease: A Qualitative Study, International Journal of Nursing Studies, 47(12): 1500-1509.
 18. Der Ploeg, R., Steglich, C., Veenstra, R.(2019). The way bullying works: How new ties facilitate the mutual reinforcement of status and bullying in elementary schools. Social Networks, In Press, Corrected Proof.
 19. Dewall, N., Gilman, R., Sharif, V., Carboni, I., and Rice, K.G. (2012). Left Out, Sluggardly, and Blue: Low Self-Control Mediates the Relationship Between Ostracism and Depression, Personality and Individual Differences.53(7): 832-837.
 20. Fosca, G.M. (2008). Beyond the Parent child Dyad: Testing Family Systems influences on Children’s Emotion Regulation, Doctoral Disscriation ofPhilosophy, Marquette University, Milwauke, Wiscansin.
 21. Friese, M., and Hofmann, W. (2009). Control Me or I Will Control You: Impulses, Trait Self Control, and The Guidance of Behavior, Journal of Research in Personality, 43(5): 795-805.
 22. Gailliot, M. T., Brandon, J. S., and Maner, K. J.(2007). Differentiating the Effects of Self- Control and Self-Esteem on Reaction to Mortality Salience, Journal of Experimental Social Psychology, 43(6): 894-901.
 23. Hartin, P., Birks, M., Lindsay, D.(2018). Bullying and the nursing profession in Australia: An integrative review of the literature, Collegian, 5(6): 613-619.
 24. Hessels, J., Rietveld, C.A., Zwan, P.(2017). Self-employment and work-related stress: The mediating role of job control and job demand. Journal of Business Venturing, 32(3): 178-196.
 25. Jawahar. I. M., & Carr. D., (2007). Conscientiousness and contextual performance: The compensatory effects of perceived organizational support and leader member exchange .Journal of Managerial Psychology, 22 (4): 330-349.
 26. Jia, M., Mikami, A.(2018). Issues in the assessment of bullying: Implications for conceptualizations and future directions. Aggression and Violent Behavior, 41: 108-118.
 27. Johnson, R.E., Lin, S., Lee, H.W.(2018). Chapter Three - Self-Control as the Fuel for Effective Self-Regulation at Work: Antecedents, Consequences, and Boundary Conditions of Employee Self-Control. Advances in Motivation Science, 5: 87-128.
 28. Joseph, M., and Strayhorn, JR. M. D.(2002). Self-Control: Toward Systematic Training Programs, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41(1): 17-27.
 29. Kalbers, L.P., Cenker, W.J.(2008). The Impact of Exercised Responsibility, Experience, Autonomy, and Role Ambiguity on Job Performance in Public Accounting, Journal of Managerial, 20(3): 327-347.
 30. Katzell, R.A., Thompson, D.E., Guzzo, R. A. (1992) How job satisfaction and job performance are and are not linked, New York: Lexington Books.
 31. Kun, B. & Demetrovics, Z. (2010). Emotional intelligence and addictions: A systematic review". Substance Use & Misuse, 45(7-8): 1131-1160.
 32. Kwak, H., Anderson, R.E., Leigh, T.W., Bonifield, S.D.(2019). Impact of salesperson macro-adaptive selling strategy on job performance and satisfaction. Journal of Business Research, 94: 42-55.
 33. Laschinger, H.K., Fida, R. (2014). A time-lagged analysis of the effect of authentic leadership on workplace bullying, burnout, and occupational turnover intentions, European Journal of Work and Organizational Psychology, 23(5):, 739–753.
 34. Mayer, J. D., Salovey, P. (2003). Measuring emotional with the MSCEIT V.2.0. Emotion, 3, pp. 97-105.
 35. Miles, S.R.; Tharp, A.T., Stanford, M.;Sharp, C.; Menefee, D. & Kent, T.A. (2015). "Emotion dysregulation mediates the relationship between traumatic exposure and aggression in healthy young women". Personality and Individual Differences, 76: 222-227..
 36. Motowidlo, J.S. (2003). Job Performance. Handbook of Psychology. Industrial and Organizational Psychology,12: 39-55.
 37. Obeidat, R.F., Qan’ir, Y., Turaani, H.(2018). The relationship between perceived competence and perceived workplace bullying among registered nurses: A cross sectional survey. International Journal of Nursing Studies, 88: 71-78.
 38. Prem, R., Kubicek, B., Diestel, S., Korunka, C.(2016). Regulatory job stressors and their within-person relationships with ego depletion: The roles of state anxiety, self-control effort, and job autonomy. Journal of Vocational Behavior, 92: 22-32.
 39. Raza, S.A.(2010). Relationship between organizational climate and performance of teachers in public and private colleges of PUNJMB,Pakistan.
 40. Rotundo, M., Sackett, P.(2002). The relative importance of task, citizenship, and counterproductive performance to global ratings of job performance: a policy capturing approach, Journal of Applied Psychology, vol. 87, pp. 66−80.
 41. Sanford, R.(2009). The Impact Of Activity-Based Costingon Organizational Performance. Degree Doctor, Nova Southeastern University. 50-61.
 42. Sheppes, G., Catran, E., & Meiran, N. (2009). Reappraisal (but not distraction) is going to make you sweat: Physiological evidence for self-control effort. International Journal of Psychophysiology, 71: 91-96.
 43. Swanson, B.E., Robert, P. B., and Sofranko, A. (1998). Improvement of Agricultural Extension (a reference manual). Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 44. Thomas, H.C., Gardner, D., O’Driscoll, M., Catley, B., Bentley, T., Trenberth, L. (2013). Neutralizing workplace bullying: the buffering effects of contextual factors, Journal of Managerial Psychology, 28(4): 384 – 407.
 45. Vartia-Vaananen, M. (2003). Workplace bullying: A study on the work environment, well-being and health. Doctoral dissertation, Finland, University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Psychology.
 46. Yuen, K.F., Loh, H.S., Zhou, Q., Wong, Y.D.(2018). Determinants of job satisfaction and performance of seafarers. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 110: 1-12.