رابطه بین ساختار توانمندساز مدارس با خشنودی شغلی معلمان و اثربخشی مدارس مقطع ابتدایی شهرستان قرچک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان(پردیس زینبیه پیشوا)عضوباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دبیر آموزش و پرورش شهرستان قرچک

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

چکیدهبی­تردید، سازمان‌های آموزشی، یکی از اساسی­ترین سازمان‌ها می‌باشند که مسئولیت عظیم تعلیم و تربیت رسمی ‌افراد جامعه را بر عهده دارند. بنابراین ایجاد درکی روشن از مشخصات مدارس اثربخش، یک پیش­شرط ضروری برای توسعه راهبردهای منطقی بهبود مدرسه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ساختار توانمندساز مدارس با خشنودی شغلی معلمان و اثربخشی مدارس مقطع ابتدایی شهرستان قرچک انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه شهرستان قرچک در سال تحصیلی 96- 1395 می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 269 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، تصادفی طبقه ای بوده و  به منظور گردآوری داده­ها، از سه پرسشنامه استاندارد ساختار توانمندساز، خشنودی شغلی و اثربخشی مدارس استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، t تک نمونه ای و رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفت. یافته­های ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد بین ساختار توانمند مدرسه با خشنودی شغلی و اثربخشی مدارس مقطع متوسطه شهرستان قرچک رابطه معناداری در سطح 01/0 وجود دارد. هچنین متغیر ساختار توانمند مدرسه 19 درصد واریانس متغیر اثربخشی مدارس مقطع متوسطه شهرستان قرچک را تبیین می کند. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این نکته است که ساختار توانمند مدارس  به عنوان  عامل تأثیر گذار بر رضایت شغلی کارکنان و معلمان و در نتیجه اثربخشی مدارس، نقش بی بدیلی ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation between empowering structure in schools with teachers career satisfaction and schools efficiency in elementary schools in Qarchak.

نویسندگان [English]

 • amirhasan koohi 1
 • abolfazl hashemi 2
 • ali minaei 3
 • amin dehghan 4
1 young researchers and elite club islamic azad university Garmsar branch
2 Secretary of Education of Qarchak city
3 Islamic Azad University, Khorramabad Branch
4 Islamic Azad University, Tonekabon Branch
چکیده [English]

Abstract
Undoubtedly Teducational organizations are one of the organizations which is handling the great responsibility of formal education in the society. Therfore stablishing a clear understanding of structures in efficient schools is an essential prereqruisite for developing logical strategies for improving schools.Current research is aimed determining the relation between empowering structure in schools with teachers career satisfaction and schools efficiency in elementary schools in Qarchak.The correlational and descriptive research method is used and research population includes all elementary schools teachers in Qarchak in academic Year 2016-2017.Based on Morgan sampling table 269 tearchers are considered as research sample.Random sampling is used and three standard questionaires including empowering structure questionaires,career satisfaction questionnaire and schools efficiency questionnaire are used inorder to collecting data.Pereson correlational test,one sample T test and linear regression test and SPSS software are used for data analysis.Pereson correlational index findings reveals that there is a significant relation between empowering structure in schools with teachers career satisfaction and schools efficiency at 0.01 level.Also school empowering variable is demonstrating 19% of schools efficiency variable.Based on the overall findings ,empowering structure of schools plays a prominent role in teachers and staffs career satisfaction and schools efficiency as an influencing factor as well.

کلیدواژه‌ها [English]

 • :teachers career satisfaction
 • schools empowering
 • schools efficiency
 1. زارعی، جواد. (1390). بررسی ارتباط بین توانمندسازی مدارس و رضایت مندی شغلی مسئولان و معلمان تربیت بدنی آموزشگاههای استان خراسان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 2. مخلص، علی. (1394). بررسی رابطه ساختار سازمانی و اثربخشی در سازمان هلال احمر استان کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. دانشگاه شهید شهید بهشتی.
 3. شهابی، مهدی (1394). بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی در معلمان ابتدایی شهر کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی
 4. صمدی، زینب و بهرامی، سوسن (1392). بررسی میزان ساختار مدارس با رضایت مندی شغلی معلمان منطقه 15 شهر تهران، . فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 2، صص 113-122.
 5. بیک زاده، نادرقلی؛ علایی، مینا (1389). بررسی رابطه بین ساختار مدارس و رضایت شغلی معلمان شهر گیلان،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 11، صص 28-19.
 6. حسین زاده، محمدتقی (1393). بررسی رابطه مدیریت دانش و اثربخشی در کارکنان بانک ملت شهر تهران. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 19، صص 18-23.
 7. Pajares, F. (2015). Toward a positive psychology of academic motivation. The Journal of Educational Research, 95(1), 27-35.
 8. Sun, H., Creemers, B. P., & De Jong, R. (2012). Contextual factors and effective school improvement. School effectiveness and school improvement, 18(1), 93-122.
 9. McGuigan, L. (2013). The role of enabling bureaucracy and academic optimism in academic achievement growth (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
 10. Bart, C. K (2013), " Measuring the Mission Effect in Human Iintellectual Capital", Journal of Intellectual Capital, Vol.. 2, No. 3, pp: 320 -330.
 11. Hoy, W. K. (2012). School characteristics that make a difference for the achievement of all students: A 40-year Odyssey. Journal of Educational Administration, 50(1), 76–97.
 12. Wu, J. H., Hoy, W. H., & Tarter, C. J. (2013). Enabling school structure, collective responsibility, and a culture of academic optimism: Toward a robust model of school performance in Taiwan. Journal of Educational Administration. . 51(2), 176-193.
 13. Wagner, charles . (2015).academic optimism of Virginia high school teachers: its relationship to organizational citizenship behaviors and student achievement, a dissertation for the degree of doctor of education, the college of William and mary.
 14. Geist, J. R., & Hoy, W. K. (2014). Cultivating a culture of trust: Enabling school structure, teacher professionalism, and academic press. Leading and Managing, 10(1), 1.
 15. Rhoads, D. H. (2014). Enabling structure and collective efficacy: a Study of Teacher Perceptions in Elementary Divisions of American Schools in Mexico
 16. Bart, C. K (2013), " Measuring the Mission Effect in Human Iintellectual Capital", Journal of Intellectual Capital, Vol.. 2, No. 3, pp: 320 -330.
 17. Messick, P. P. (2013). Examining relationships among enabling school structures, academic optimism and organizational citizenship behaviors (Doctoral dissertation, Auburn University).
 18. Hoy, W. K. (2012). School characteristics that make a difference for the achievement of all students: A 40-year Odyssey. Journal of Educational Administration, 50(1), 76–97.
 19. Mayerson, D. R. (2013). The Relationship between School Climate, Trust, Enabling Structures, and Perceived School Effectiveness. ProQuest LLC.
 20. Sinden, J. E., Hoy, W. K., & Sweetland, S. R. (2015). An analysis of enabling school structure: Theoretical, empirical, and research considerations. Journal of Educational Administration, 42(4), 462-478.
 21. Parlar, H,. & Cansoy, R. (2017) The Effect of Bureaucratic School Structure on Teacher Leadership Culture: A Mixed Study. EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE, 17(6) , 2175-2201.
 22. Hoy, W. K., & Ferguson, J. (2012). A theoretical framework and exploration of organizational effectiveness of schools. Educational Administration Quarterly, 21(2), 117-134.
 23. Lester, S. W., Meglino, B. M., and Korsgard, M. A. (2014). The role of other orientation in organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 29, 829- 841
 24. Larkin, I. M., Brantley-Dias, L., & Lokey-Vega, A. (2016). Job satisfaction, organizational commitment, and turnover intention of online teachers in the K-12 setting. Online Learning, 20(3), 26 – 51.
 25. Akkaya, R., & Akyol, B. (2016). The relationship between teachers’ locus of control and job satisfaction: A mixed method study. International Online Journal of Educational Sciences, 8(3), 71 – 82.
 26. Anderson, A., Sharad, G., Gregory, H., Neil, M., & Duncan, J. W. (2014). Political ideology and racial preferences in online dating. Sociological Science, 1, 28 – 40.
 27. Baran, M., & Maskan, A.,. (2015). Physics, chemistry, and biology teachers’ reasons for choosing the profession of teaching and their levels of job satisfaction with respect to certain variables. Journal of Education and Training Studies, 3(3), 101 – 110.
 28. Fleishman E.A. Mumford M.D. Zaccaro S.J. Levin K.Y. Korotkin A.L. Hein M.B. (2016). Taxonomic efforts in the description of leader behavior: a synthesis and functional interpretation. The Leadership Quarterly, 2(4), 245-87
 29. Ferguson, J. (2017). A theoretical framework and exploration of organizational effectiveness of schools. Educational Administration Quarterly, 21(2), 117-134.
 30. Goddard, R. D. (2015). Collective efficacy: A neglected construct in the study of schools and student achievement. Journal of educational psychology, 93(3), 467.