مدل یابی رابطه بین کامیابی شغلی با انطباق‌پذیری مسیر شغلی در معلمان: نقش واسطه‌ای سرمایه روان شناختی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مشاوره، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

2 استاد گروه مشاوره,، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء تهران ایران

10.29252/jcoc.2022.223948.1072

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مدل یابی رابطه بین کامیابی شغلی با انطباق‌پذیری مسیر شغلی و نقش واسطه‌ای سرمایه روانشناختی در معلمان بود. روش: روش پژوهش توصیفی، همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیۀ معلمان زن شاغل در دوره ابتدایی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران بود. با استفاده از روش نمونهگیری خوشه‌ای تصادفی تعداد 405 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های کامیابی در کار (پوراث و همکاران، 2011)، پرسشنامه انطباق پذیری مسیرشغلی ساویکاس (2012) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی (لوتانز ،2007 ) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS 23 و Lisrel انجام شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که ضریب مسیر مستقیم بین انطباق پذیری مسیر شغلی و سرمایه روانشناختی با کامیابی شغلی (01/0 P< ، 411/0=β) مثبت و مسیر غیر مستقیم بین سرمایه روانشناختی در رابطه بین انطباق پذیری مسیرشغلی با کامیابی شغلی شغلی (01/0 P< ، 427/0=β) مثبت و در سطح 01/0 معنادار بود. نتیجه گیری: براساس یافته‌های پژوهش انطباق پذیری مسیرشغلی می تواند کامیابی شغلی را پیش بینی کند و سرمایه روانشناختی نقش واسطه‌ای مهمی در افزایش کامیابی دارد. بنابراین توجه به عوامل جریان ساز انطباق پذیری مسیر شغلی و سرمایه روانشناختی اهمیت زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of the Relationship between Thriving at work and Career Path Adaptability in Teachers: Mediating Role of Psychological Capital

نویسندگان [English]

  • homeyra abdolmohammadi 1
  • Simin Hosseinian 2
  • Seyedeh Monavar yazdi 3
1 PhD Student in Counseling، Science and Research Branch، Islamic Azad University, , Tehran, Iran.
2 Professor of Department of counseling , faculty of educational sciences and psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Professor of Department of Psychology, faculty of educational sciences and psychology, Alzahra University, Tehran, Iran .
چکیده [English]

Aim: The present study was modeling of the relationship between thriving at work and career path adaptability and mediating role of psychological capital in teachers. Methods: The research method was descriptive-correlational. The statistical population included all female teachers working in the primary school of Tehran Education Organization. 405 individuals were selected using random cluster sampling method. Thriving at work questionnaire (Porath, 2011), Career adaptability questionnaire (Savickas, 2012) and psychological capital questionnaire (Luthans, 2007) were used to collect data. Person correlation coefficient test by structural equation modeling using SPSS 23 and LISREL software was used to analyze the data. Result: The results showed that the direct path coefficient between career path adaptability and psychological capital with thriving at work (=β 0/411, P<0/01) positive and Indirect path between psychological capital in the relationship between career path adaptability and thriving at work (=β 0/427, P<0/01) positive and at the level of 0/01 it was significant. Conclusion: According to the research findings, career path adaptability can predict thriving at work and psychological capital plays an important mediating role in thriving. Therefore, it is very important to pay attention to the current factors of career path adaptation and psychological capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Path Adaptability
  • Thriving at work
  • Psychological Capital
  • Teachers