دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، زمستان 1397 
6. عوامل موثر بر دلبستگی شغلی کارکنان با رویکرد فراتحلیل

صفحه 117-146

حسن رنگریز؛ عاطفه سجاد؛ سلیمه لطیفی جلیسه